Leveringen - 487899-2020

16/10/2020    S202

Roemenië-Boekarest: Medische apparatuur

2020/S 202-487899

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”
Nationaal identificatienummer: 4943871
Postadres: Str. Berceni nr. 10-12
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 041914
Land: Roemenië
Contactpersoon: Cristina Tutu
E-mail: achizitii@bagdasar-arseni.ro
Telefoon: +40 213347387
Fax: +40 213347387
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bagdasar-arseni.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Echipamente medicale

Referentienummer: 4943871.2020.43
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 16 363 000.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

APARAT DE RADIOLOGIE MOBIL MIC

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33111000 Röntgenapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 002 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

APARATE DE VENTILATIE MECANICA

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33157400 Medicinale beademingsapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 390 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ECOGRAFE

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33112310 Kleuren-Doppler
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 533 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

APARATE RADIOLOGIE

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33111000 Röntgenapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 793 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

APARAT VENTILATIE MECANICA DE INALTA PERFORMANTA

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33157400 Medicinale beademingsapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 700 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ECHIPAMENTE U.P.U

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
33170000 Anesthesie en recovery
33182100 Defibrillator
33194110 Infuuspompen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 945 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/11/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020