Leveringen - 487904-2020

16/10/2020    S202

Italië-Rome: Microscopen

2020/S 202-487904

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Consiglio nazionale delle ricerche — dipartimento Scienze biomediche (DSB)
Nationaal identificatienummer: 80054330586
Postadres: piazzale Aldo Moro 7
Plaats: Roma
NUTS-code: ITI43 Roma
Postcode: 00185
Land: Italië
Contactpersoon: Marco Campani
E-mail: marco.campani@cnr.it
Telefoon: +39 0106598769
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.cnr.it
Adres van het kopersprofiel: https://www.urp.cnr.it
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.urp.cnr.it
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.acquistinretepa.it
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: ente pubblico nazionale
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: ricerca scientifica

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fornitura ed installazione di microscopi ed accessori CPV 38510000-3 nell’ambito del progetto Impara.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38510000 Microscopen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fornitura ed installazione di microscopi ed accessori CPV 38510000-3 nell’ambito del progetto Impara PIR01_00023 – importo complessivo 1 637 704,92 EUR, suddivisa in 5 lotti funzionali.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 637 704.92 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 5
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Microscopio olografico per time-lapse imaging label-free e quantitativo

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38510000 Microscopen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITF33 Napoli
Voornaamste plaats van uitvoering:

Istituto di biochimica e biologia cellulare (IBBC) – via Pietro Castellino 111 – 80131, Napoli

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Microscopio olografico per time-lapse imaging label-free e quantitativo per lo studio della morfologia cellulare e di organelli subcellulari in cellule vive.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 92 622.95 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 150
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Programma operativo nazionale (PON) «Ricerca e Innovazione» 2014–2020 CCI2014IT16M2OP005 cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione — programmazione 2014–2020 — a titolarità del MIUR, approvato con decisione C(2015)4972 del 14.7.2015, così come da ultima riprogrammazione approvata con decisione C(2018)8840 del 12.12.2018.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Microscopio per confocal live cell imaging

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38510000 Microscopen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI43 Roma
Voornaamste plaats van uitvoering:

Istituto di biologia e patologia molecolare (IBPM) del Consiglio nazionale delle ricerche c/o dipartimento di scienze biochimiche — Università di Roma La Sapienza, piazzale Aldo Moro 5, 00185, Roma.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Microscopio per Confocal Live Cell Imaging in campo chiaro e fluorescenza in modalità high-throughput completo di sistema di incubazione, e potenziamento del livello di throughput della strumentazione di microscopia Nikon per live imaging già presente presso la piattaforma di imaging IBPM.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 273 770.49 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 180
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Programma operativo nazionale (PON) «Ricerca e innovazione» 2014–2020 CCI2014IT16M2OP005 cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014–2020 — a titolarità del MIUR, approvato con decisione C(2015)4972 del 14.7.2015, così come da ultima riprogrammazione approvata con decisione C(2018)8840 del 12.12.2018.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Microscopio a fluorescenza e contrasto di fase

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38510000 Microscopen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITF33 Napoli
Voornaamste plaats van uitvoering:

Istituto di biochimica e biologia cellulare (IBBC) del Consiglio nazionale delle ricerche – via Pietro Castellino 111 – 80131, Napoli

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Microscopio a fluorescenza e contrasto di fase integrato con un incubatore per il controllo dei parametri ambientali (temperatura, CO2, umidità)

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 140 163.93 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 150
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Programma operativo nazionale (PON) «Ricerca e innovazione» 2014–2020 CCI2014IT16M2OP005 cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione — programmazione 2014–2020 — a titolarità del MIUR, approvato con decisione C(2015)4972 del 14.7.2015, così come da ultima riprogrammazione approvata con decisione C(2018)8840 del 12.12.2018.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sistema di microscopia di fluorescenza upright «all-in-one»: wide-field, confocale, STED, FLIM, abbinato ad elettrofisiologia

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38510000 Microscopen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITF33 Napoli
Voornaamste plaats van uitvoering:

Istituto di biochimica e biologia cellulare (IBBC) del Consiglio nazionale delle ricerche – via Pietro Castellino 111 – 80131, Napoli

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sistema di microscopia di fluorescenza upright «all-in-one»: wide-field, confocale, STED, FLIM, combinato con sistema di perfusione e modulo di elettrofisiologia

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 498 360.66 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 120
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Programma operativo nazionale (PON) «Ricerca e innovazione» 2014–2020 CCI2014IT16M2OP005 cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione — programmazione 2014–2020 — a titolarità del MIUR, approvato con decisione C(2015)4972 del 14.7.2015, così come da ultima riprogrammazione approvata con decisione C(2018)8840 del 12.12.2018.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Microscopio invertito confocale per super-risoluzione e per analisi di immunofluorescenza in multiplexing

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38510000 Microscopen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITF33 Napoli
Voornaamste plaats van uitvoering:

Istituto di biochimica e biologia cellulare (IBBC) del Consiglio nazionale delle ricerche – via Pietro Castellino 111 – 80131, Napoli

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Microscopio invertito confocale per super-risoluzione e per analisi di immunofluorescenza in multiplexing

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 632 786.89 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 150
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Programma operativo nazionale (PON) «Ricerca e innovazione» 2014–2020 CCI2014IT16M2OP005 cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione — programmazione 2014–2020 — a titolarità del MIUR, approvato con decisione C(2015)4972 del 14.7.2015, così come da ultima riprogrammazione approvata con decisione C(2018)8840 del 12.12.2018.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/11/2020
Plaatselijke tijd: 19:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunale amministrativo regionale del Lazio
Plaats: Roma
Land: Italië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020