Lieferungen - 487911-2020

Submission deadline has been amended by:  537672-2020
16/10/2020    S202

Ungarn-Budapest: Zeitungen, Fachzeitschriften, Periodika und Zeitschriften

2020/S 202-487911

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_15714893
Postanschrift: Szabolcs utca 37–43.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU MAGYARORSZÁG
Postleitzahl: 1135
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Mile Márk főosztályvezető
E-Mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Telefon: +36 17953802
Fax: +36 17950783
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.kef.gov.hu
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000915142020/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000915142020/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti szerv
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Közbeszerzés, ellátás, üzemeltetés

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Belföldi sajtótermékek beszerzése 2021–25

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000915142020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
22200000 Zeitungen, Fachzeitschriften, Periodika und Zeitschriften
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Belföldi sajtótermékek beszerzése 2021–25

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
22210000 Zeitungen
22211000 Fachzeitschriften
22211100 Amtsblätter
22212000 Periodika
22213000 Zeitschriften
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU MAGYARORSZÁG
Hauptort der Ausführung:

Magyarország területén. Ajánlatkérő a „Címlistát” – ami tartalmazza az ajánlatkérő által ellátott egyes intézmények épületeit – az ajánlattételt követően a szerződés aláírása után bocsátja nyertes ajánlattevő rendelkezésre.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dinamikus beszerzési rendszer (továbbiakban: DBR) keretében belföldi napilapok, folyóiratok beszerzése az ajánlatkérő ellátotti köre részére, figyelemmel a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendeletben foglalt ellátási kötelezettségre.

Ajánlatkérő a DBR második, ajánlattételi szakaszát a Központosított Közbeszerzési Portálon (továbbiakban: KKP) elektronikus folyamatként működteti, ahol minden kommunikáció elektronikusan történik. A tervezett beszerzések becsült mennyisége a DBR teljes időtartama alatt 54 512 darab előfizetés (a „Katalógus táblában” foglalt 316 féle sajtótermék tekintetében). Termékkategóriák: - „Általános sajtótermékek” - „Speciális sajtótermékek”

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban ismerteti azon műszaki tartalmakat, amelyek beszerzése érdekében DBR-t kíván létrehozni. Ajánlatkérő a DBR megvalósítása során a közbeszerzésekről szóló CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 107. § (2) bekezdése alapján a rendszerben megvalósítandó konkrét közbeszerzésekre vonatkozó pontos műszaki leírást és részletes szerződéses feltételeket a DBR-ben részt vevők számára, az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg bocsátja rendelkezésre. Ajánlatkérő a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján fenntartja annak a lehetőségét, hogy a DBR megvalósítása során, az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg, az abban foglalt konkrét beszerzési igényre vonatkozóan - a konkrét közbeszerzések tárgyától és jellegétől függően - részajánlattételi lehetőséget határozzon meg az ajánlattételi felhívásban. A DBR működésével, a használt elektronikus eszközökkel és a csatlakozás műszaki szabályaival és leírásával kapcsolatos valamennyi szükséges információt a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A DBR-be az alkalmassági feltételeknek megfelelő minden részvételre jelentkező felvételre kerül, az ajánlattételre felhívandó részvételre jelentkezők száma nem kerül korlátozásra.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (továbbiakban: RJ) (az ajánlattételi szakaszban ajánlattevő), alvállalkozó (továbbiakban: ALV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) kizárja azon RJ-t, ALV-t, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bek. b) pont). Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek.-re. A kizáró okok igazolásának módja: RJ-nek a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok fenn nem állását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) szerint kell igazolnia. AK hivatkozik a Kr. 13-16. §-aira. Előzetes igazolás: RJ-nek a részvételi jelentkezés benyújtásakor a Kr. 2-7. §-ának (kivéve Kr. 4. § (2) bek.) megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok hatálya alá. Közös RJ-k, továbbá a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) vagy személy(ek) mindegyikére vonatkozóan külön-külön EEKD-t szükséges kitölteni és benyújtani, mellyel igazolható, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1)-(2)bek.-ben előírt kizáró okok hatálya alá (Kr. 3. § (3) és (5) bek.). RJ-nek az alkalmasságának igazolásában részt vevő ALV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtania a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében (Kbt. 67. § (4) bek., Kr. 15. § (1) bek.). RJ-nek azon ALV-k tekintetében, akik nem vesznek részt RJ alkalmasságának igazolásában, a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtania a kizáró okok tekintetében (Kr. 15. § (2) bek.). A Kr.-ben feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezen adatbázisok elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte. Azon adatbázisok elérhetőségének a feltüntetése nem szükséges, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az AK számára a Kr. előírja. AK hivatkozik a Kr. 6. § (2) bekezdésére. Utólagos igazolás: Az ajánlattételi szakaszban az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt. 69. § (4) bek. szerint ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) az AK erről szóló felhívásában meghatározott határidőn belül a Kr. szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) -(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok. AK hivatkozik a Kr. 13-16. §-aira. A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az AT-nek nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosának nevéről és állandó lakóhelyéről. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. AT-nek a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb)-kc) alpontokat az AK által a KKP-on rendelkezésre bocsátott nyilatkozatmintákon, a Kbt. 62. § (2) bek. szerinti kizáró okok fenn nem állását a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott nyilatkozatminta benyújtásával kell igazolnia. Ha az elbírálás során AK-nek alapos kétsége merül fel valamely nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bek.-nek megfelelően bármikor öt munkanapos határidő kitűzésével kérheti az igazolás benyújtását. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 107. § (8) bek., (8a)-(8b) bek.-eiben foglalt előírásokra.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

P1. RJ - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bek. a) pontjára - a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján nyújtsa be az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya (belföldi napilapok és/vagy folyóiratok és/vagy szaklapok szállítása) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy RJ mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben RJ nem rendelkezik 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel, úgy RJ-nek be kell nyújtania a működésének ideje alatti, a közbeszerzés tárgya (belföldi napilapok és/vagy folyóiratok és/vagy szaklapok szállítása) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát. Igazolás módja: Irányadó a Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bek., Kbt. 66-67. §, Kbt. 69. §, Kr. 3. §, Kr. 19. § (1), (3) és (5) bek.

Előzetes igazolás: RJ-nek a Kr. 1. § (1) bek. alapján a részvételi jelentkezésben az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK előzetes igazolásként elfogadja az érintett gazdasági szereplő EEKD-ban tett egyszerű nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek (Kr. 2. § (1) bek. c) pont és (5) bek.). RJ-nek az EEKD IV. rész α („alfa”) pontjának kitöltésével kell nyilatkozni a P1. alkalmassági követelménynek való megfelelésről, AK nem kéri a részletes információk megadását. Közös RJ-k mindegyikére vonatkozóan szükséges EEKD-t kitölteni és benyújtani. Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet vagy személy mindegyikére vonatkozóan külön-külön kitöltött EEKD-ban az alkalmassági feltétel vonatkozásában előzetesen és csak arról szükséges nyilatkozni, amelyet a RJ igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához (Kr. 3. § (3) bek.). Közös részvételi jelentkezés esetén a közös RJ-k képviseletében a nyilatkozatot a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg (Kr. 3. § (5) bek.). Utólagos igazolás: Az ajánlattételi szakaszban AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt. 69. § (4) bek. szerint, AK erről szóló felhívásában meghatározott határidőn belül kért igazolások benyújtásával kell igazolnia az alkalmassági követelményeknek való megfelelését. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelést. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 107. § (8) bek., (8a)-(8b) bek.-eiben foglalt előírásokra.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

P1. Alkalmas a RJ, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya (belföldi napilapok és/vagy folyóiratok és/vagy szaklapok szállítása) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összességében elérte vagy meghaladta a 3 000 000 HUF értéket attól függően, hogy RJ mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Amennyiben RJ nem rendelkezik 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel, úgy alkalmas a RJ, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgya (belföldi napilapok és/vagy folyóiratok és/vagy szaklapok szállítása) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összességében elérte vagy meghaladta a 3 000 000 HUF értéket. A P1. alkalmassági minimumkövetelménynek a közös RJ-k együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

M1. RJ - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontjára - a Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) év (36 hónap) legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (belföldi napilapok és/vagy folyóiratok és/vagy szaklapok szállítása) szerinti referenciá(i)t, mely(ek)nek tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat:

— a teljesítés idejének kezdő és befejező dátuma (év, hónap, nap-tól - év, hónap, nap-ig),

— a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, a kapcsolattartó személy neve, telefonszáma és/vagy e-mail címe,

— a szállítás tárgya (olyan részletességgel, hogy az abban szereplő adatokból az alkalmasság minimumkövetelményeinek teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),

— a szállítás mennyisége (darab előfizetés),

— nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M1. Az igazolás módjára irányadó a Kr. 3. §, Kr. 21. § (1) bek. a) pont, Kr. 21/A. §, Kr. 22. §, Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) bek., Kbt. 66-67. §, Kbt. 69. §.

Előzetes igazolás: RJ-nek a Kr. 1. § (1) bek. alapján részvételi jelentkezésében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel AK által meghatározott műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek. AK előzetes igazolásként elfogadja az érintett gazdasági szereplő (RJ, adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet) EEKD-ban tett egyszerű nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek (Kr. 2. § (1) bek. c) pont és (5) bek.). RJ-nek az EEKD IV. rész α („alfa”) pontjának kitöltésével kell nyilatkozni az M1. alkalmassági követelménynek való megfelelésről, AK nem kéri a részletes információk megadását. Közös RJ-k mindegyikére vonatkozóan szükséges EEKD-t kitölteni és benyújtani. Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet vagy személy mindegyikére vonatkozóan külön-külön kitöltött EEKD-ban az alkalmassági feltétel vonatkozásában előzetesen és csak arról szükséges nyilatkozni, amelyet a RJ igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához (Kr. 3. § (3) bek.).

Utólagos igazolás: Az ajánlattételi szakaszban AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt. 69. § (4) bek. szerint, AK erről szóló felhívásában meghatározott határidőn belül kért igazolások benyújtásával kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelését. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelést és csak azon alkalmassági követelmények vonatkozásában kell az igazolásokat benyújtani, melynek tekintetében igénybe vették. Az M1. alkalmassági kritérium tekintetében, ha az alkalmasság igazolása a vizsgált időszakon túlnyúló szerződéssel történik, az alkalmasság igazolása körében csak a vizsgált időszakra eső teljesítés vehető figyelembe, ezért az igazolás során a megadott időszakra vonatkozó adatokat kell feltüntetni. Ha a teljesítés közös AT-ként történt, a referencia nyilatkozatban/ referenciaigazolásban szükséges szerepeltetni, hogy AT milyen százalékos arányban vett részt a teljesítésben. AK a Kr. 21. § (1a) bek. alapján a vizsgált időszak alatt, azaz az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 (három) év (36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb 6 (hat) éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 107. § (8) bek., (8a)-(8b) bek.-eiben foglalt előírásokra.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M1. Alkalmas a RJ, amennyiben rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) évben (36 hónapban) a közbeszerzés tárgyának (belföldi napilapok és/vagy folyóiratok és/vagy szaklapok szállítása) megfelelő áruszállításra vonatkozó, az előírásoknak és a szerződés(ek)nek megfelelően teljesített, összesen legalább 30 darab előfizetést tartalmazó referenciával.

A kért referencia maximum 5 darab referenciával/szerződéssel teljesíthető.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

AK előleget nem biztosít. A számla ellenértékének AK által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek.-eiben és a 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bek.-eiben, az adott számla igazolt kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül banki átutalással történik a nyertes AT bankszámlájára. Ajánlattétel, szerződéskötés, teljesítés, kifizetés és elszámolás pénzneme a HUF. AK hivatkozik a Kbt. 27/A. §-ára. Vonatkozó jogszabályok különösen: - Kbt., - 2007. évi CXXVII. törvény, - 2013. évi V. törvény, - 2011. évi CXCV. törvény, - 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet Egyéb részletszabályok a közbeszerzési dokumentumok részét képező, az ajánlattételi felhívással rendelkezésre bocsátott szerződéstervezetben.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft die Einrichtung eines dynamischen Beschaffungssystems
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/11/2020
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

A részvételi jelentkezés benyújtásának tartalmi és formai követelményei: – A Kbt. 66. § (1) bek. alapján a részvételi jelentkezést a gazdasági szereplőnek a részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban: KD) meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania, – AK felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Rend.) foglaltakra, különösen a 6. § (6a) bek.-re, – A részvételi jelentkezés összeállításának megkönnyítése érdekében AK az EKR-ben nyilatkozatmintákat bocsát RJ rendelkezésére. AK kéri, hogy a .docx formátumban rendelkezésre bocsátott mintákat használja RJ, melyeket jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file-ban szükséges feltölteni az EKR-be. Részvételi jelentkezéshez csatolandó:

1) Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap (EKR űrlap)

2) EKR „Benyújtandó iratok jegyzéke” felületén található űrlapok:

– Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bek. szerint,

– Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bek. alapján,

– Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

– Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja vonatkozásában,

– Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bek. vonatkozásában – Nyilatkozat üzleti titokról

3) Részvételi jelentkezés adatlap

4) Nyilatkozat közös részvételi jelentkezésről, adott esetben együttműködési megállapodás

5) Aláírási címpéldány, aláírás minta, adott esetben meghatalmazás

6) Változásbejegyzés esetén változásbejegyzési kérelem és kapcsolódó dokumentumok (adott esetben)

7) Kapacitást biztosító szervezet igénybe vételét alátámasztó okirat (adott esetben)

8) Nyilatkozat bizalmas adatkezelésről 9) Nyilatkozat egyszerű elektronikus másolatban benyújtott iratokról (adott esetben)

10) Nyilatkozat fordításról (adott esetben)

11) Nyilatkozat adatkezelési tájékoztató elfogadásáról

12) EEKD Egyéb információk:

1) Az érvényes részvételi jelentkezést benyújtók a részvételi jelentkezéseik bírálatát követően első alkalommal AK felhívására nyújtják be induló elektronikus katalógus táblájukat („Katalógus tábla”) .xls/.xlsx (excel) formátumú fájlként.

2) AK a részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához, továbbá a szerződés teljesítése érdekében nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását (Kbt. 35. § (8) bek.).

3) A nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., illetve a kapcsolódó végrehajtási rendeletek rendelkezései az irányadók.

4) AK a hiánypótlást a Kbt. 71. § szerint biztosítja. AK a Kbt. 71. § (6) bek. alapján nem korlátozza az eljárásba újonnan bevont, a részvételi jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőre vonatkozó hiánypótlást.

5) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

6) AK hivatkozik a Kbt. 79. § előírásaira.

7) A Kr. 30. § (4) bek. értelmében az alkalmasságot a minősített AT-k jegyzékéhez képest AK szigorúbban határozta meg (P1., M1.).

8) AK nem köt ki ajánlati biztosítékot.

9) AK a IV.2.6) pontban megadott 2 hónap alatt 60 napot ért. Jelen eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lefolytatásra.

10) Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján történik.

11) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 66-67. §-ban foglaltakra.

12) Irányadó idő: HU, Budapest, CET, GMT+1.

13) A beszerezni kívánt termékek homogén termékkörbe tartoznak, mely nem indokolja a részekre bontást. AK a Kbt. 107. § (2) bek. alapján fenntartja annak a lehetőségét, hogy a DBR megvalósítása során, az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg, az abban foglalt konkrét beszerzési igényre vonatkozóan – a konkrét közbeszerzések tárgyától és jellegétől függően – részajánlat-tételi lehetőséget határozzon meg az ajánlattételi felhívásban.

14) A Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja alapján a DBR ajánlattételi szakaszában az ajánlatok értékelési szempontja a legalacsonyabb ár.

15) A DBR meghatározott érvényességi, fennállási ideje alatt bármikor, bármely olyan gazdasági szereplő kérheti a rendszerbe való felvételét, aki, illetve amely megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll kizáró okok hatálya alatt és benyújtotta a közbeszerzési dokumentumoknak megfelelő részvételi jelentkezését.

16) AK felhívja a figyelmet, hogy nyertes AT-nek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelésről szóló nyilatkozatát legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig szükséges benyújtania, mely a szerződéskötés feltétele.

17) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Mile Márk, lajstromszám: 00578, helyettes: dr. Gáspár Emőke, lajstromszám: 00565, Urbán Márta, lajstromszám: 00594, Gyergyai László, lajstromszám: 00593. 19) AK a Kbt. 50. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a http://www.kef.gov.hu honlap elérhetőségen teszi közzé a közbeszerzési dokumentumokat.

A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020.11.16. 11:00

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/10/2020