Leveringen - 487913-2020

16/10/2020    S202

Zweden-OSKARSHAMN: Voertuigen voor de hulpdiensten

2020/S 202-487913

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Oskarshamns kommun
Nationaal identificatienummer: 212000-0761
Postadres: BOX 706
Plaats: OSKARSHAMN
NUTS-code: SE213 Kalmar län
Postcode: 572 28
Land: Zweden
Contactpersoon: Anders Strömbäck
E-mail: anders.stromback@vastervik.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.oskarshamn.se
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afxvqhkimb&GoTo=Docs
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afxvqhkimb&GoTo=Tender
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Släckbil till Oskarshamns kommun

Referentienummer: U-121-2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144200 Voertuigen voor de hulpdiensten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Oskarshamns kommun har för avsikt att köpa in ett släckfordon till Simpevarp Fordonen är avsedda att användas vid räddningstjänst i överensstämmelse med lagen och förordningen om skydd mot olyckor samt i verksamheter gränsande till detta, som till exempel övning och utbildning.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144210 Brandbluswagens
34144212 Tankautospuiten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE213 Kalmar län
Voornaamste plaats van uitvoering:

Oskarshamn

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Oskarshamns kommun har för avsikt att köpa in ett släckfordon till Simpevarp Fordonen är avsedda att användas vid räddningstjänst i överensstämmelse med lagen och förordningen om skydd mot olyckor samt i verksamheter gränsande till detta, som till exempel övning och utbildning.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/06/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/11/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 17/02/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/11/2020
Plaatselijke tijd: 07:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Växjö
Plaats: Växjö
Land: Zweden
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020