Leveringen - 487913-2020

16/10/2020    S202

Zweden-OSKARSHAMN: Voertuigen voor de hulpdiensten

2020/S 202-487913

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Oskarshamns kommun
Nationaal identificatienummer: 212000-0761
Postadres: BOX 706
Plaats: OSKARSHAMN
NUTS-code: SE213 Kalmar län
Postcode: 572 28
Land: Zweden
Contactpersoon: Anders Strömbäck
E-mail: anders.stromback@vastervik.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.oskarshamn.se
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Släckbil till Oskarshamns kommun

Referentienummer: U-121-2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144200 Voertuigen voor de hulpdiensten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144210 Brandbluswagens
34144212 Tankautospuiten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE213 Kalmar län
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/06/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/11/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020