Lieferungen - 487917-2020

Submission deadline has been amended by:  527160-2020
16/10/2020    S202

Česko-Praha: Ultrazvukové jednotky

2020/S 202-487917

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Nemocnice Středočeského kraje, a.s.
Národní identifikační číslo: 07992106
Poštovní adresa: Zborovská 81/11
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 150 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Bc. Jaroslav Vebr
E-mail: vebr@nemsk.cz
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.kr-stredocesky.cz/web/20931/33
Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/NEMSK
I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázku zadává centrální zadavatel
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://www.tenderarena.cz/profily/NEMSK
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://www.tenderarena.cz/profily/NEMSK
Elektronická komunikace vyžaduje použití nástrojů a zařízení, které nejsou obecně k dispozici. Neomezený a plný přímý přístup k těmto nástrojům a zařízením je možný bezplatně na: https://www.tenderarena.cz/profily/NEMSK
I.4)Druh veřejného zadavatele
Jiný druh: Akciová společnost
I.5)Hlavní předmět činnosti
Zdravotnictví

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Ultrazvukové přístroje pro nemocnice Středočeského kraje - centralizované zadávání

II.1.2)Hlavní kód CPV
33112200 Ultrazvukové jednotky
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 4 ultrazvukových přístrojů, které budou dodány včetně veškerého příslušenství, bez nutnosti zakoupení dalších komponentů. Technická specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 2 zadávací dokumentaci.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 6 100 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
Nejvyšší počet částí, které mohou být uděleny jednomu uchazeči: 4
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Ultrazvukové přístroje pro nemocnice Středočeského kraje - centralizované zadávání Ultrazvukový přístroj pro gynekologicko-porodnické odborné poradny

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33112200 Ultrazvukové jednotky
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Název: Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Sídlo: Kladno, Vančurova 1548, PSČ 272 59

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka ultrazvukového přístroje, který bude dodány, včetně veškerého příslušenství, bez nutnosti zakoupení dalších komponentů.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 800 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 60
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Ultrazvukové přístroje pro nemocnice Středočeského kraje - centralizované zadávání Ultrazvukový přístroj pro lůžkovou urologii

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33112200 Ultrazvukové jednotky
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Název: Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Sídlo: Kladno, Vančurova 1548, PSČ 272 59

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka ultrazvukového přístroje, který bude dodány, včetně veškerého příslušenství, bez nutnosti zakoupení dalších komponentů.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 900 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 60
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Ultrazvukové přístroje pro nemocnice Středočeského kraje - centralizované zadávání Ultrazvukový přístroj pro urologickou ambulanci centrálního přijmu

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33112200 Ultrazvukové jednotky
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Název: Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Sídlo: Kladno, Vančurova 1548, PSČ 272 59

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka ultrazvukového přístroje, který bude dodány, včetně veškerého příslušenství, bez nutnosti zakoupení dalších komponentů.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 900 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 60
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Ultrazvukové přístroje pro nemocnice Středočeského kraje - centralizované zadávání - kardiovaskulární ultrazvukový přístroj pro interní oddělení

Část č.: 4
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33112200 Ultrazvukové jednotky
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Generála R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka ultrazvukového přístroje, který bude dodány včetně veškerého příslušenství, bez nutnosti zakoupení dalších komponentů.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 500 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 60
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Centrální zadavatel požaduje splnění profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona, tzn., že požadavky splňuje dodavatel, který předloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (§ 77 odst. 1).

V souladu s ustanovením § 86 odst. 3 zákona Centrální zadavatel požaduje, aby vybraný účastník předložil před podpisem smlouvy originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Zadavatel nepožaduje.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Podmínky realizace zakázky jsou uvedené v zadávací dokumentaci.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 16/11/2020
Místní čas: 13:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 5 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 16/11/2020
Místní čas: 13:05
Místo:

Elektronicky

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
13/10/2020