Leveringen - 487917-2020

Submission deadline has been amended by:  527160-2020
16/10/2020    S202

Tsjechië-Praag: Echograaf

2020/S 202-487917

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nemocnice Středočeského kraje, a.s.
Nationaal identificatienummer: 07992106
Postadres: Zborovská 81/11
Plaats: Praha
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 150 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Bc. Jaroslav Vebr
E-mail: vebr@nemsk.cz
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.kr-stredocesky.cz/web/20931/33
Adres van het kopersprofiel: https://www.tenderarena.cz/profily/NEMSK
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ultrazvukové přístroje pro nemocnice Středočeského kraje - centralizované zadávání

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33112200 Echograaf
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 6 100 000.00 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ultrazvukové přístroje pro nemocnice Středočeského kraje - centralizované zadávání Ultrazvukový přístroj pro gynekologicko-porodnické odborné poradny

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33112200 Echograaf
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ020 Středočeský kraj
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 800 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ultrazvukové přístroje pro nemocnice Středočeského kraje - centralizované zadávání Ultrazvukový přístroj pro lůžkovou urologii

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33112200 Echograaf
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ020 Středočeský kraj
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 900 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ultrazvukové přístroje pro nemocnice Středočeského kraje - centralizované zadávání Ultrazvukový přístroj pro urologickou ambulanci centrálního přijmu

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33112200 Echograaf
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ020 Středočeský kraj
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 900 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ultrazvukové přístroje pro nemocnice Středočeského kraje - centralizované zadávání - kardiovaskulární ultrazvukový přístroj pro interní oddělení

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33112200 Echograaf
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ020 Středočeský kraj
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 500 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/11/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020