Leveringen - 487920-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Solingen: Handsfree mobiele telefoons (zonder kabel)

2020/S 202-487920

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Solingen
Postadres: Bonner Str. 100
Plaats: Solingen
NUTS-code: DEA19 Solingen, Kreisfreie Stadt
Postcode: 42601
Land: Duitsland
Contactpersoon: Berghausen, Martina
E-mail: vergabe@solingen.de
Telefoon: +49 2122906781
Fax: +49 2122906695
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.solingen.de
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mobile Endgeräte und Zubehör

Referentienummer: V20/90-2/260
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32252110 Handsfree mobiele telefoons (zonder kabel)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213200 Tablet-pc's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA19 Solingen, Kreisfreie Stadt
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/12/2020
Einde: 30/11/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Verlängerungsoption um ein weiteres Jahr

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020