Leveringen - 487927-2020

16/10/2020    S202

Litouwen-Jonava: Medische apparatuur

2020/S 202-487927

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: VšĮ Jonavos ligoninė
Nationaal identificatienummer: 190326865
Postadres: Žeimių g. 19
Plaats: Jonava
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-55134
Land: Litouwen
Contactpersoon: Jolita Sapitavičiūtė
E-mail: pirkimai@jonavosligonine.lt
Telefoon: +370 34969098
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6408
Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6408
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=544009
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=544009&B=PPO
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Elektrokardiografai

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Elektrokardiografai su staliukais

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 884.30 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

2 kompl.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 884.30 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Tiekėjas moka perkančiajai organizacijai baudą – 30 proc. nuo sutarties vertės su PVM už atsisakymą teikti prekes sutartu laiku ar pasiūlyme nurodytos kokybės.

Perkančioji organizacija apmoka tiekėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai Privalomojo socialinio draudimo lėšos iš VLK (PSDF) bus pervestos į pirkėjo sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/11/2020
Plaatselijke tijd: 08:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Litouws
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/12/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/11/2020
Plaatselijke tijd: 08:45
Plaats:

Administracija, VšĮ Jonavos ligoninė, Žeimių g. 19, Jonava.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje tiekėjai ar jų įgalioti asmenys nedalyvauja.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). Pasiūlymai turi būti pateikiami tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Kauno apygardos teismas
Plaats: Kaunas
Land: Litouwen
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Dalyviai turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo 102 straipsnyje nustatyta tvarka.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020