Leveringen - 487934-2020

16/10/2020    S202

Hongarije-Pécs: Sportartikelen en -uitrusting

2020/S 202-487934

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: "Rátgéber Kosárlabda Akadémia" Alapítvány
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_22208031
Postadres: Megyeri út 74/1.
Plaats: Pécs
NUTS-code: HU231 Baranya
Postcode: 7632
Land: Hongarije
Contactpersoon: Biróné dr. Czeininger Mariann
E-mail: kozbeszerzes@ratgeberakademia.hu
Telefoon: +36 308941637
Fax: +36 72123456
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ratgeberakademia.hu
Adres van het kopersprofiel: http://www.ratgeberakademia.hu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001018022020/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001018022020/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Alapítvány
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: oktatás és sport

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sporteszközök beszerzése

Referentienummer: EKR001018022020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
37400000 Sportartikelen en -uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Sporteszközök beszerzése a „Rátgéber Kosárlabda Akadémia” Alapítvány részére a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
37400000 Sportartikelen en -uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU231 Baranya
Voornaamste plaats van uitvoering:

7632 Pécs, Megyeri út 74/1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sporteszközök:

1 db hordozható kombinált fizioterápiás készülék,

1 db hordozható vákuumterápiás készülék,

2 db három szekciós terápiás kezelőágy,

1 db elektro izomstimulációs eszköz,

1 db Falra szerelhető excentrikus, tárcsás ellenállásos eszköz;

1 db hiperbárikus kamra;

4 db hordozható kompressziós csizma,

2 db boka bandázs,

1 db egyenes térd bandázs;

39 db Tatami;

115 db Gumiszőnyeg,

2 db Goniométer,

2 db mini testtartás lézer,

1 db ék alakú ülőpárna,

15 db Állítható gát szett,

250 db mini band szett,

20 db gumipánt a fenék izmok erősítésére,

1 db olimpiai rúd,

1 db U- bar,

10 db tárcsa rögzítő,

2 db 28 kg-os kettlebell,

2 db 32 kg-os kettlebell,

2 db 5 kg-os wallball,

2 db 6 kg-os wallball,

2 db 7 kg-os wallball,

2 db 8 kg-os wallball,

2 db 9 kg-os wallball,

2 db 10 kg-os wallball,

2 db 5 kg-os olimpiai súlytárcsa,

2 db 10 kg-os olimpiai súlytárcsa,

2 db 15 kg-os olimpiai súlytárcsa,

2 db 20 kg-os olimpiai súlytárcsa,

2 db 25 kg-os olimpiai súlytárcsa,

2 db 5 kg-os slam ball pro,

2 db 6 kg-os slam ball pro,

2 db 7 kg-os slam ball,

2 db 8 kg-os slam ball,

2 db 9 kg-os slam ball,

2 db 10 kg-os slam ball,

2 db csúsztatható multifunkciós fitnesz eszköz,

50 db gumipánt edzéshez - 5kg ellenállású,

50 db gumipánt edzéshez 15 kg ellenállású,

25 db gumipánt edzéshez 25 kg -sárga,

25 db gumipánt edzéshez 35 kg piros,

20 db blackroll duoball 8 cm,

20 db blackroll duoball 12 cm,

20 db blacroll ball 8 cm,

2 db hex kézisúly 22.5 kg,

2 db hex kézisúly 25 kg,

2 db hex kézisúly 27.5 kg,

2 db hex kézisúly 30 kg,

2 db hex kézisúly 32.5 kg,

2 db hex kézisúly 35 kg,

2 db hex kézisúly 40 kg,

1 db rope kötél 10m,

1 db rope kötél 10m,

1 db Aqua bag 20 kg,

1 db Aqua bag 30 kg,

1 db súlymellény 5kg,

1 db súlymellény 10 kg,

10 db koordinációs létra,

10 db lyukacsos bója 50 cm,

30 db taktikai rúd 90 cm,

2 db teniszlabda szett 60 db-os,

1 db trambulin

Beszerzése a „Rátgéber Kosárlabda Akadémia” Alapítvány részére a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.

A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján ahol a műszaki leírás meghatározott gyártmányúvagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit jellemzi,vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártásifolyamatra, ez kizárólag a termék egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő elfogadja azazzal műszakilag egyenértékű termékmegajánlást is. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármelymegfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék megfelel az ajánlatkérő általmeghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.

Az ajánlatban csak új termék ajánlható meg.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. A megajánlott hordozható kombinált fizioterápiás készülék kompatibilis a megajánlott hordozható vákuumterápiás készülékkel (igen/nem) / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Az I.1) pontban megadott fax szám nem élő szám, megadására kizárólag az EHR kitöltési szabályai miatt került sor.

A II.2.7) ponban meghatározott 2 hónapon Ajánlatkérő 60 naptári napot ért.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. A 321/2015. (X. 30.)Kr. 3. § (5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Az ajánlatkérő általa Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§-12.§, 14.§ és 16.§-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1)bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be (EKR űrlap). Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Az ajánlattevőnek (AT) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §- a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlatkérő (AK) az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz elegendő az EEKD IV. rész alfa pont kitöltése, AK nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az előírt alkalmassági követelménynek az ATk bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdésében foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A Kr. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, ha egy AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében az EEKD formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátószervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az AT igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.

A Kbt. 67.§ (3) bekezdése alapján az igazolások benyújtásának előírásakor e szervezetnek vagy személynek- kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Irányadó a Kbt. 65.§ (9); (11)-(12) bekezdése.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni: ATnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Kr.21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak ismertetését a Kr. 22. § (1) bekezdése szerinti igazolva. Az igazolásnak tartalmaznia kell: A teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja legalább év, hónap, nap szerint),a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, valamint mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy ateljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. AK a Kr. 21 § (1a) bekezdésének a) pontjaalapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül befejezett, de legfeljebb 6 éven belülmegkezdett szállításokat veszi figyelembe.

Azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ATk hivatalosjegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ATk elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékénvaló szereplés tényét, illetve az Európai Unió másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ATk hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az AK elfogadni a 21. § (1)-(3) bekezdésében foglalt igazolási módok helyett.

AK a teljesítés igazolásaként a Kr. 21/A. §-a alapján elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Eventuele minimumeisen:

Alkalmas az Ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3 évben rendelkezik az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített sportreszköz értékesítésére vonatkozó referenciával, amely tartalmazta legalább 1 db falra szerelhető excentrikus, tárcsás ellenállásos eszköz értékesítést.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

AK előleg igénylésének lehetőségét nem biztosítja. AT részenként 1db számlabenyújtására jogosult az eszközök leszállítását és a szükség esetén kapcsolódó szolgáltatások(próbaüzem, oktatás) elvégzését követően a teljesítésigazolás birtokában.

Az ellenérték kifizetésére a Kbt. 135.§ (1)-(6) bekezdése és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. szerint kerül sor.

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett Eszköz teljes nettó vételára.

A késedelmi kötbér mértéke naptári naponként a kötbéralap 1 %-a, de maximum 20 naptári napi tételnek megfelelő összeg.

A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó vételárár 30 %-a

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 1 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/11/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

EKR

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Kbt 68.§ és 424/2017 Korm.rendelet 15.§ szerint.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. AK felhívja AT figyelmét, hogy tárgyi eljárás a Kbt. 53.§ (5) bek. alapján feltételes eljárás, figyelemmel arra, hogy a forrás csak részben áll rendelkezésre.

2. Értékelési módszer a legjobb ár-érték arány. Az értékelés során adható pontszám: 0-10 pont. Az értékelés módszere 1. értékelési szempont esetében: fordított arányosítás, 2. értékelési szempont esetében abszolút értékelés, a KD-ban rögzítettek szerint.

3. AT, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet és adott esetben alvállalkozó csatolja az ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás mintáját, külföldi illetőségűajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (ha ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokirat vagy hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás minta),A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) teljes bizonyító erejű írásos meghatalmazást.

4. AK a Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza.

5. Az III.1.3) M1.pont szerinti alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történőfelvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

6. AT EKR űrlapon nyilatkozni köteles, hogy cégügyében van-e folyamatban el nem bírált változásbejegyzés. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást kell csatolni.

7. Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar nyelvű fordítását. Amennyiben a fordítás az AT-től származik, úgy cégszerűen aláírva kérjük benyújtani!

8. Közös AT esetén csatolni kell a közös AT-k által cégszerűen aláírt megállapodást, egyebekben a Kbt. 35.§ az irányadó.

9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (6) bek a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap); a Kbt.66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap), a Kbt. 65.§ (7) szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap), a Kbt. 66. §(5) bek alapján a felolvasólapot (EKR űrlap); az AT adatkezelési hozzájárulási nyilatkozatát a mellékelt minta szerint.

10. AK az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.

11. AK nem alkalmazza a Kbt.75. § (2) bek.e) pontjában részletezett eredménytelenségi okot.

13. A szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint. Az áfa mértékére a mindenko rhatályos jogszabályok az irányadók.

14. AK a Kbt. 35. §-ának (8)-(9) bekezdései alapján nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek/közösajánlattevőknek gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

15. AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni. (A kitöltött ártáblázat; a kitöltött műszaki leírás a szakmai ajánlatrészét képezik.)

16. Az ajánlathoz csatolni kell magyar nyelvű gyártói katalógust. Magyar nyelvű, gyártó által hitelesített ábrás termékismertető/műszaki leírás/műszakiadatlap benyújtását abban az esetben várja el AK, ha a műszaki leírásban az adott eszköz kapcsán minimumkövetelményként megjelölt előírás nem szerepel a gyártó által kiadott magyar nyelvű katalógusban.

17. A IV.2.6) pont szerinti kötöttség alatt 30 nap értendő.

18. AK felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatban csatolt dokumentumok üzleti titokká nyilvánítása kizárólag a Kbt. 44. § szerinti előírásoknak megfelelően, elkülönítve lehetséges. Az üzleti titokká nyilvánításról és annak részletes indokáról az ajánlatban nyilatkozni kell.

19. FAKSZ: Biróné dr. Czeininger Mariann (lajstromszám: 00051)

20. AK részajánlattételi lehetőséget nem biztosít, mert azt nem tartja gazdaságileg észszerűnek.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Kbt. 148.§ szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020