Leveringen - 487934-2020

16/10/2020    S202

Hongarije-Pécs: Sportartikelen en -uitrusting

2020/S 202-487934

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: "Rátgéber Kosárlabda Akadémia" Alapítvány
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_22208031
Postadres: Megyeri út 74/1.
Plaats: Pécs
NUTS-code: HU231 Baranya
Postcode: 7632
Land: Hongarije
Contactpersoon: Biróné dr. Czeininger Mariann
E-mail: kozbeszerzes@ratgeberakademia.hu
Telefoon: +36 308941637
Fax: +36 72123456
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ratgeberakademia.hu
Adres van het kopersprofiel: http://www.ratgeberakademia.hu
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: oktatás és sport

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sporteszközök beszerzése

Referentienummer: EKR001018022020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
37400000 Sportartikelen en -uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
37400000 Sportartikelen en -uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU231 Baranya
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020