Leveringen - 487943-2020

16/10/2020    S202

Griekenland-Trikala: Apparatuur en instrumentarium voor OK

2020/S 202-487943

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Geniko Nosokomeio Trikalon
Postadres: Karditsis 56
Plaats: Trikala
NUTS-code: EL611 Καρδίτσα, Τρίκαλα
Postcode: 421 31
Land: Griekenland
E-mail: gnt.promitheies@1154.syzefxis.gov.gr
Telefoon: +30 2431350702
Fax: +30 2431035157
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.dypethessaly.gr
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.dypethessaly.gr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ebs.eprocurement.gov.gr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Ν.Π.Δ.Δ.
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Προμήθεια λαπαροσκοπικού συστήματος πλήρους, τεμάχια δύο (2).

Referentienummer: 96338
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33162000 Apparatuur en instrumentarium voor OK
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων μεικτής σύμβασης, για:

α) την προμήθεια λαπαροσκοπικού συστήματος, πλήρους, τεμάχια δύο (2), για το Νοσοκομείο Τρικάλων·

β) την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, για το 1ο έτος μετά από τη λήξη εγγύησης καλής λειτουργίας, και

γ) δικαιωμάτων προαίρεσης.

Συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 310 240,00 EUR με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής· με συντετμημένες ημερομηνίες, στο πλαίσιο προώθησης των έργων του Ε.Σ.Π.Α. 2014 - 2020 με τους κανόνες / νομοθεσία περί έκτακτης συνθήκης, λόγω κορωνοϊού.

α) «Προμήθεια λαπαροσκοπικού συστήματος, πλήρους, τεμάχια 2», CPV: 33162000-3, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 280 000,00 EUR με ΦΠΑ, και

β) «Παροχή υπηρεσιών πλήρους συντήρησης και επισκευής», CPV: 50421000-2, για τον ανωτέρω εξοπλισμό, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4 320,00 EUR με ΦΠΑ, για το 1ο έτος μετά από το πέρας της εγγύησης καλής λειτουργίας

γ) δικαιώματα προαίρεσης: για την παροχή υπηρεσιών πλήρους συντήρησης και επισκευής (CPV: 50421000-2) του ανωτέρω εξοπλισμού, για έξι (6) έτη (μετά από το πέρας εγγύησης καλής λειτουργίας και μετά από τον 1ο χρόνο συντήρησης), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 25 920,00 EUR με ΦΠΑ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 250 193.54 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL611 Καρδίτσα, Τρίκαλα
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων μεικτής σύμβασης, για:

α) την προμήθεια λαπαροσκοπικού συστήματος, πλήρους, τεμάχια δύο (2), για το Νοσοκομείο Τρικάλων·

β) την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, για το 1ο έτος μετά από τη λήξη εγγύησης καλής λειτουργίας, και

γ) δικαιωμάτων προαίρεσης.

Συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 310 240,00 EUR με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής· με συντετμημένες ημερομηνίες, στο πλαίσιο προώθησης των έργων του Ε.Σ.Π.Α. 2014 - 2020 με τους κανόνες / νομοθεσία περί έκτακτης συνθήκης, λόγω κορωνοϊού.

α) «Προμήθεια λαπαροσκοπικού συστήματος, πλήρους, τεμάχια 2», CPV: 33162000-3, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 280 000,00 EUR με ΦΠΑ, και

β) «Παροχή υπηρεσιών πλήρους συντήρησης και επισκευής», CPV: 50421000-2, για τον ανωτέρω εξοπλισμό, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4 320,00 EUR με ΦΠΑ, για το 1ο έτος μετά από το πέρας της εγγύησης καλής λειτουργίας

γ) δικαιώματα προαίρεσης: για την παροχή υπηρεσιών πλήρους συντήρησης και επισκευής (CPV: 50421000-2) του ανωτέρω εξοπλισμού, για έξι (6) έτη (μετά από το πέρας εγγύησης καλής λειτουργίας και μετά από τον 1ο χρόνο συντήρησης), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 25 920,00 EUR με ΦΠΑ.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 250 193.54 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 125
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Η σύμβαση που θα υπογραφεί, αρχικά θα αφορά στην: «Προμήθεια λαπαροσκοπικού συστήματος πλήρους, τεμάχια δύο (2)», καθώς και στην παροχή υπηρεσιών πλήρους επισκευής και συντήρησης, για το πρώτο έτος μετά από το πέρας της εγγύησης καλής λειτουργίας.

Στη συνέχεια και εφόσον το επιθυμεί η Α.Α., δύναται να ενεργοποιηθεί το δικαίωμα τής προαίρεσης ως προς την παροχή της υπηρεσίας συντήρησης, για τα υπόλοιπα έτη που απομένουν από την οριστική παραλαβή τού προς προμήθεια εξοπλισμού και μέχρι τη συμπλήρωση δεκαετίας, κατόπιν σχετικής απόφασης τού Δ.Σ. του νοσοκομείου.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Η σύμβαση για την προμήθεια του εξοπλισμού περιλαμβάνεται στην Πράξη: «Προμήθεια εξοπλισμού για την αν/ση των υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων», η οποία εντάχθηκε στο Επιχ/κο Πρ/μα «Περ/κό Επιχ/κό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 - 2020», με βάση την απόφαση ένταξης με αριθμ. πρωτ. 1141/3.5.2018 (ΑΔΑ:780Λ7ΛΡ-64Ρ), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 2258/14.7.2020 (ΑΔΑ:6Ω587ΛΡ-ΩΝ1), κωδ. MIS 5022174.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Η δαπάνη συντήρησης δεν περιλαμβάνεται στην προαναφερόμενη χρηματοδότηση, αλλά βαρύνει ιδίους πόρους του νοσοκομείου και θα βαρύνει τη με ΚΑΕ 0887 σχετική πίστωση τού προϋπολογισμού του φορέα.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Δημοσίευση διαγωνισμού με συντετμημένες προθεσμίες, στο πλαίσιο προώθησης των έργων του Ε.Σ.Π.Α. 2014 - 2020, με τους κανόνες / νομοθεσία περί της έκτακτης συνθήκης, λόγω κορωνοϊού. Σχετική απόφαση Δ.Σ. 623/29ης/6.8.2020.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/11/2020
Plaatselijke tijd: 18:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Grieks
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Α.Ε.Π.Π.
Plaats: Αθήνα
Land: Griekenland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020