Leveringen - 487943-2020

16/10/2020    S202

Griekenland-Trikala: Apparatuur en instrumentarium voor OK

2020/S 202-487943

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Geniko Nosokomeio Trikalon
Postadres: Karditsis 56
Plaats: Trikala
NUTS-code: EL611 Καρδίτσα, Τρίκαλα
Postcode: 421 31
Land: Griekenland
E-mail: gnt.promitheies@1154.syzefxis.gov.gr
Telefoon: +30 2431350702
Fax: +30 2431035157
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.dypethessaly.gr
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Προμήθεια λαπαροσκοπικού συστήματος πλήρους, τεμάχια δύο (2).

Referentienummer: 96338
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33162000 Apparatuur en instrumentarium voor OK
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 250 193.54 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL611 Καρδίτσα, Τρίκαλα
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 250 193.54 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 125
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/11/2020
Plaatselijke tijd: 18:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Grieks

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020