Leveringen - 487947-2020

16/10/2020    S202

Oostenrijk-Klagenfurt am Wörthersee: Apparatuur voor hemodialyse

2020/S 202-487947

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft – KABEG
Postadres: Krassniggstrasse 15
Plaats: Klagenfurt am Wörthersee
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
Postcode: 9020
Land: Oostenrijk
Contactpersoon: Ferdinand Mitterdorfer
E-mail: ferdinand.mitterdorfer@kabeg.at
Telefoon: +43 4635521250940
Fax: +43 46355212461843
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.kabeg.at
Adres van het kopersprofiel: http://kabeg.vemap.com
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://kabeg.vemap.com/home/bekannt/anzeigen.html?annID=286
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://kabeg.vemap.com
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://kabeg.vemap.com
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dialysegeraete – Rahmenvertrag

Referentienummer: EK-2020/1096
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33181100 Apparatuur voor hemodialyse
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Rahmenvertrag über:

— Neuanschaffung Dialysegeräte;

— Rücknahme Altgeräte;

— Verbrauchsmaterialien pro Behandlung;

— Instandhaltung.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT211 Klagenfurt-Villach
Voornaamste plaats van uitvoering:

Klagenfurt, Villach, Wolfsberg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rahmenvertrag über:

— Neuanschaffung Dialysegeräte;

— Rücknahme Altgeräte;

— Verbrauchsmaterialien pro Behandlung;

— Instandhaltung.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 120
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Laut Ausschreibungsunterlagen

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Laut Ausschreibungsunterlagen

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/11/2020
Plaatselijke tijd: 08:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 5 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/11/2020
Plaatselijke tijd: 08:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Landesverwaltungsgericht Kärnten
Postadres: Fromillerstraße 20
Plaats: Klagenfurt am Wörthersee
Postcode: 9020
Land: Oostenrijk
E-mail: post.lvwg@ktn.gv.at
Telefoon: +43 46354350
Fax: +43 4635435029
Internetadres: http://www.lvwg.ktn.gv.at/
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Ombudsstelle für Vergabewesen – Amt der Kärntner Landesregierung
Postadres: Mießtalerstraße 1
Plaats: Klagenfurt am Wörthersee
Postcode: 9020
Land: Oostenrijk
E-mail: ombudsstelle.fuer.vergabewesen@ktn.gv.at
Fax: +43 5053619040
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Landesverwaltungsgericht Kärnten
Postadres: Fromillerstraße 20
Plaats: Klagenfurt am Wörthersee
Postcode: 9020
Land: Oostenrijk
E-mail: post.lvwg@ktn.gv.at
Telefoon: +43 46354350
Fax: +43 4635435029
Internetadres: http://www.lvwg.ktn.gv.at/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020