Leveringen - 487952-2020

16/10/2020    S202

Portugal-Porto: Laboratoriumreagentia

2020/S 202-487952

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E. P. E.
Nationaal identificatienummer: 506362299
Postadres: Rua Doutor António Bernardino de Almeida
Plaats: Paranhos (Porto)
NUTS-code: PT11A Área Metropolitana do Porto
Postcode: 4200-072
Land: Portugal
E-mail: compras@ipoporto.min-saude.pt
Telefoon: +351 225084054
Fax: +351 225084002
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ipoporto.pt/
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

CPI número 3352/20: aquisição de kits de deteção e genotipagem de HPV, para realização de 75 000 testes durante o ano de 2021, com cedência gratuita dos respetivos equipamentos

Referentienummer: CPI 3352/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500 Laboratoriumreagentia
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 749 250.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT11A Área Metropolitana do Porto
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 749 250.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/11/2020
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Portugees

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020