Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 487980-2022

07/09/2022    S172

Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások

2022/S 172-487980

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Ferencváros - Kelenföld mérnöki feladatok

Hivatkozási szám: EKR000191252021
II.1.2)Fő CPV-kód
71300000 Mérnöki szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Megbízási szerződés a Ferencváros - Kelenföld vasútvonal kapacitásbővítésének építési munkái projekt esetében mérnöki feladatok ellátására”

Ajánlatkérő lebonyolításában kerül megvalósításra a „Ferencváros - Kelenföld vasútvonal kapacitásbővítésének építési munkái” tárgyú vasúti építési beruházás a vonatforgalom, a vasúti üzem folyamatos fenntartása mellett. A beruházás során Ajánlattevő feladata a lebonyolító mérnöki (lebonyolítást támogató független mérnöki, műszaki ellenőri, műszaki szakértői, stb.) szolgáltatások elvégzése.

A jelen szerződés keretében teljesítendő lebonyolító mérnöki feladat - többek között - az alábbi résztevékenységeket foglalja magába:

1. műszaki ellenőri feladatok ellátása,

2. vállalkozó által készített tervek felülvizsgálata és javaslattétel jóváhagyásra,

3. vállalkozói követelések véleményezése,

4. fizikai és pénzügyi előrehaladás nyomonkövetése, vállalkozói ütemtervek felülvizsgálata és jóváhagyása,

5. rendszeres jelentések készítése Ajánlatkérő számára,

6. a projekt során felmerülő - esetlegesen egyedi - műszaki megoldások műszaki-megvalósíthatósági szempontú véleményezése.

Nyertes Ajánlattevőnek a vállalkozási szerződés jótállási időszaka során teljesítendő feladatai - többek között - az alábbiakra terjednek ki:

1. a Vállalkozó jótállási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése,

2. jótállást indító értekezlet összehívása,

3. a vállalkozó jótállási kötelezettségeinek megsértése esetén javaslattétel a rendezésre vagy a jótállási biztosíték érvényesítésére,

4. az utófelülvizsgálati eljárások összehívása és lefolytatása,

5. jótállási időszak lejártával a lezáró jegyzőkönyvek elkészítése és a jótállási igazolás tervezetének elkészítése.

A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, illetve annak mellékletei tartalmazzák.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 4 889 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71247000 Építési munka felügyelete
71248000 Projektfelügyelet és dokumentáció
71250000 Építészeti, mérnöki és felmérési szolgáltatások
71311000 Általános mérnöki tanácsadó szolgáltatások
71311230 Vasútmérnöki szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, Ferencváros-Kelenföld vasútvonal

Nyertes ajánlattevő a feladatait ajánlatkérő székhelyén (Budapesten) és a Projekt kivitelezésének helyszínein köteles ellátni.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő lebonyolításában kerül megvalósításra a „Ferencváros - Kelenföld vasútvonal kapacitásbővítésének építési munkái” tárgyú vasúti építési beruházás a vonatforgalom, a vasúti üzem folyamatos fenntartása mellett. A beruházás során Ajánlattevő feladata a lebonyolító mérnöki (lebonyolítást támogató független mérnöki, műszaki ellenőri, műszaki szakértői, stb.) szolgáltatások elvégzése.

A Projekt főbb műszaki tartalma, amellyel kapcsolatosan a nyertes AT a feladatait köteles ellátni (tájékoztató adat):

A megvalósítandó feladat az országos vasúti pályahálózat részét képező 1. számú vasútvonalon a Ferencváros(kiz.) és a Budapest-Kelenföld(bez.) állomások közötti vasúti kapacitásfejlesztés kiviteli terveinek ellenőrzése és bírálata, javaslattétel Megrendelő részére a tervek jóváhagyásával kapcsolatban.

Külön projekt keretében jelenleg folyamatban van a Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése. A folyamatban lévő projekt keretében elkészülő új felszerkezet harmadik vágányát és a kapcsolódó vasúti infrastruktúrát a jelen projekt keretében kiépített vasúti infrastruktúrával a forgalomba be kell kötni.

Kiemelt szempont a környezetbarát, korszerű gépek igénybevételével történő megvalósítás, tekintettel a sűrűn lakott környezetre, valamint a közúti és a vasúti forgalmat a lehető legcsekélyebb mértékben zavaró kivitelezési organizáció. A Hamzsabégi úti park térségében az igénybe vehető munkaterület maximális szélessége a jelen eljárás keretében kiadott tervdokumentációban foglalt, tervezett támfal külső élétől számított 6.40m. Depónia a park területén nem létesíthető. Ehhez kapcsolódóan különleges kötbér-feltételek kerültek előírásra. A beruházás keretében továbbá hozzávetőlegesen 2100 db nyílászáró cseréje szükséges a zajvédelmi hatásterületen.

A szükséges közműkiváltásokat el kell végezni.

Vasúti pálya: A beruházással érintett vonalszakasz az OVP részét képező, normál nyomtávú, jelenleg kétvágányú, villamosított, a megengedett sebesség 80 km/h, a tengelyterhelés 210 kN. A beruházás keretében nemcsak a vágányok bővítése, hanem a meglévő vágányok átépítése is megtörténik. Ezt követően a mintegy 3690m hosszúságú beavatkozással érintett vonalszakaszon cca. 1950m hosszon háromvágányú (összesen cca. 5850m hosszban új vágány) és 1730m hosszon négyvágányú (összesen cca. 6920m hosszban új vágány), villamosított pálya áll elő, melyen a megengedett sebesség 80/100 km/h, a tengelyterhelés 225 kN. Fentiek alapján minimum mintegy 12770m vágány és mintegy 16 kitérő beépítése szükséges. A vonalszakaszon járműdiagnosztikai berendezések létesítése szükséges.

Felsővezetéki rendszer: A létesítendő vontatási energiaellátás 1x25 kV feszültségű, 50 Hz frekvenciájú. A felsővezetéktartó oszlopok egyedi kialakításúak, a beépítésükhöz szükséges engedélyek beszerzése Vállalkozó feladata.

Biztosítóberendezés: Biztosítóberendezési beavatkozások Fv és Bp.-Kelenföld állomások jelenlegi, üzemelés alatt álló DOMINO 70 berendezését érintik, valamint a vonalon a térközbiztosító-berendezések megszüntetésre kerülnek (a két állomás között tervezetten egy térközszakasz marad). A vágányépítés következtében az állomásokat át kell alakítani, hatókörzetük az új vágány(ok) miatt a Duna-folyó felé bővül. Az állomási biztosítóberendezés átalakítása az érvényben lévő alapkapcsolásnak megfelelően készül. A foglaltságérzékelés és jelfeladás rendszere illeszkedik a már meglévő hagyományos 400/75Hz-es rendszerhez.

Bp-Kelenföld és Ferencváros állomásokon a DOMINO 70 berendezés kódos kezelővel történő felülvezérlésének kialakítása is szükséges.

A meglévő ETCS-L2 rendszer bővítésének tervezése és kivitelezése is a feladat részét képezi.

Magasépítés: A vonalszakaszon két új akadálymentes megállóhely, azaz utasforgalmi épület is létesítendő: egy Nádorkert, egy pedig Közvágóhíd térségében.

A megállóhelyek, valamint azokon a liftek, lépcsők, mozgólépcsők, utastájékoztató rendszer, stb. teljeskörű építészeti tervdokumentációja és látványtervei elkészítendők.

A Nádorkert térségében kialakítandó megállóhely alapterülete mintegy 4675m2, melyen 4 lift és 4 mozgólépcső létesítése szükséges.

A Közvágóhíd térségében kialakítandó megállóhely alapterülete mintegy 3000m2, melyen 4 lift és 4 mozgólépcső létesítése szükséges.

A két megállóhely nem a hagyományos értelemben vett vasúti megállóhely, ezért jelen esetben Ajánlatkérő megállóhely alatt a kötöttpályás közlekedési hálózathoz funkcionálisan kapcsolódó, a hálózatot használó utasok gyalogos közlekedését, várakozását biztosító, fedett építményt érti.

Zajvédelem: Hozzávetőlegesen 4 000m2 zajvédőfal létesítése.

Műtárgyak:

- Gubacsi út feletti meglévő vasúti híd bontása, új vasúti acél felszerkezetű híd építése, melynek legkisebb támaszköze: 33.60m

- Soroksári út feletti meglévő vasúti híd bontása, új vasúti acél felszerkezetű híd építése, melynek támaszköze: 147.00m (Közvágóhíd/Danubius megállóhely

- Rákóczi-híd felhajtója feletti 18.60m+18.60m támaszközű meglévő vasbeton vasúti híd szélesítése, valamint 23.85m+18.90m szabad támaszközű új vasúti merevbetétes vasbeton híd építése (Nádorkert megállóhely)

- Budafoki út feletti vasúti híd bontása, új vasúti acél felszerkezetű híd építése, melynek szabad nyílása: 17.34m+17.34m

- Szerémi úti feletti meglévő vasúti híd bontása, új vasúti acél felszerkezetű híd építése, melynek támaszköze: 48.00m

- Fehérvári út feletti meglévő vasúti híd bontása, új vasúti acél felszerkezetű híd építése, melynek támaszköze: 39.20m

- Bartók Béla út feletti meglévő vasúti híd bontása, új vasúti acél felszerkezetű híd építése, melynek támaszköze: 93.00 m

- Vasbeton támfalak építése szükséges a vasúti vágányok mellett, mintegy 5100 m hosszon a vasúti üzem fenntartása mellett

- Gyalogos-kerékpáros átvezetések létesítése szükséges.

A jelen szerződés keretében teljesítendő lebonyolító mérnöki feladat - többek között - az alábbi résztevékenységeket foglalja magába:

1. műszaki ellenőri feladatok ellátása,

2. vállalkozó által készített tervek felülvizsgálata és javaslattétel jóváhagyásra,

3. vállalkozói követelések véleményezése,

4. fizikai és pénzügyi előrehaladás nyomonkövetése, vállalkozói ütemtervek felülvizsgálata és jóváhagyása,

5. rendszeres jelentések készítése Ajánlatkérő számára,

6. a projekt során felmerülő - esetlegesen egyedi - műszaki megoldások műszaki-megvalósíthatósági szempontú véleményezése.

Nyertes Ajánlattevőnek a vállalkozási szerződés jótállási időszaka során teljesítendő feladatai - többek között - az alábbiakra terjednek ki:

1. a Vállalkozó jótállási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése,

2. jótállást indító értekezlet összehívása,

3. a vállalkozó jótállási kötelezettségeinek megsértése esetén javaslattétel a rendezésre vagy a jótállási biztosíték érvényesítésére,

4. az utófelülvizsgálati eljárások összehívása és lefolytatása,

5. jótállási időszak lejártával a lezáró jegyzőkönyvek elkészítése és a jótállási igazolás tervezetének elkészítése.

A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, illetve annak mellékletei tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A felhívás III.1.3) M2)A pontjának b) alpontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva, min. 0 hó, max. 36 hó) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2. A felhívás III.1.3) M2)B pontjának b) alpontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva, min. 0 hó, max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A felhívás III.1.3) M2)C pontjának b) alpontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva, min. 0 hó, max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. A felhívás III.1.3) M2)D pontjának b) alpontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva, min. 0 hó, max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

tervezetten CEF és/vagy egyéb uniós támogatás

II.2.14)További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány, a II.2.5) pontban meghatározott részszempontok szerint.

Pontszám: 0-100 pont; 0 pont a legrosszabb, 100 pont a legjobb érték.

Ár esetén: fordított arányosítás,1-4. részszempont: egyenes arányosítás.

A mérnök teljesítése időben a Projekt teljesítéséhez kapcsolódik. A kapcsolódó Vállalkozási Szerződés tervezett megvalósítási időtartama 72 hónap, amelyhez kapcsolódik a 36 hónapos jótállási időtartam. A II.2.7) pont szerinti teljesítési időtartam meghatározásakor az ajánlatkérő a kapcsolódó Vállalkozási Szerződés tervezett megvalósítási időtartamát és a 36 hónapos jótállási kötelezettséget vette figyelembe. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a nyertes ajánlattevő a leghosszabb jótállási időszak végéig köteles feladatait ellátni.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 213-562250
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Mérnök Szerződéses Megállapodás

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
31/08/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FER-MAN Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 27938977241
Postai cím: Csalogány Utca 12/B. 3. em. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
E-mail: szunyogh.ferenc@fer-man.hu
Telefon: +36 309219605
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ECO-TEC Műszaki-Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 13878959241
Postai cím: Krisztina Körút 39. B. ép. 5. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@eco-tec.hu
Telefon: +36 17979301
Fax: +36 12092281
Internetcím: http://www.eco-tec.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4 080 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 4 889 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Vasúti pályaépítés műszaki ellenőri feladatok ellátása, útépítés, forgalomtechnika, műtárgyépítés, magasépítés, épületvillamosság, épületgépészet, lift, mozgólépcső, víz, csatorna, távhő közművek, elektromos közművek, kertészet, kontrollgeodézia, kontroll labor feladatok, geotechnikai szakértés, zaj, rezgés- és környezetvédelem, egyéb szakértés.

Műszaki ellenőri és lebonyolító mérnöki feladatok ellátása a beruházás műszaki tartalma szerinti mindazon utasforgalmi épület /épületegyüttes és magasépítési engedélyköteles perontető építését és/vagy átépítését és/vagy felújítását megvalósító munkák tekintetében, amelyekkel összefüggésben a felhívás III.1.3) pont M2) C) alpontban foglalt alkalmassági minimumkövetelmény meghatározásra került.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1) FER-MAN Mérnöki Tanácsadó Kft. (1015 Budapest, Csalogány utca 12/B. 3. em. 3., Adószám: 27938977-2-41) és ECO-TEC Műszaki-Gazdasági Tanácsadó Kft. (1013 Budapest, Krisztina körút 39. B. ép. 5. em., Adószám: 13878959-2-41)

2) FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Faludi utca 3., Adószám: 12037984-2-41)

3) FK Mérnök Konzorcium: VASÚT-HÍD-ÚT Kft. (9700 Szombathely, Várkonyi István utca 14., Adószám: 14580574-2-18); TRANSINVEST-BUDAPEST Kft. (1106 Budapest, Fehér út 10/a-b., Adószám: 10322837-2-42); ÉMI Nonprofit Kft. (2000 Szentendre, Dózsa György út 26., Adószám: 20783185-2-13)

Folyamatban lévő Projektekbe való bekapcsolódás esetén a korrigált megbízási díj: 4 848 073 136 Forint + ÁFA

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/09/2022