Lieferungen - 487981-2020

16/10/2020    S202

България-Габрово: Принадлежности за офиса

2020/S 202-487981

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Технически университет — Габрово
Национален регистрационен номер: 000210319
Пощенски адрес: ул. „Хаджи Димитър“ № 4
Град: Габрово
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Пощенски код: 5300
Държава: България
Лице за контакт: Миряна Руменова Христова
Електронна поща: mhristova@tugab.bg
Телефон: +359 66827286
Факс: +359 66801155
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.tugab.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/18378
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/86162
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/86162
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, за нуждите на Технически университет — Габрово и неговия разпоредител с бюджет

II.1.2)Основен CPV код
30192000 Принадлежности за офиса
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

В предмета на обществената поръчка се включва доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, за нуждите на Технически университет — Габрово и неговия разпоредител с бюджет.

Изпълнението ще се извършва по писмени заявки, подадени от възложителя. Доставките следва да бъдат извършвани от изпълнителя в срок от 3 (три) работни дни, считано от получаване на конкретна заявка от изпълнителя по електронна поща, с конкретно посочени продукти (артикули) по вид и количество от номенклатурата, посочена в настоящата техническа спецификация. Изпълнението на доставката е в работни дни от 9:00 до 16:00 часа. В случай че срокът изтича в неработен ден, то доставката се изпълнява в първия работен ден, следващ неработния.

Прогнозната стойност на договора има ориентировъчен характер и не обвързва възложителя. Обвързваща за възложителя е единствено изпратената до изпълнителя писмена заявка за доставка, по отношение на вид на артикулите, количество и стойност.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 12 174.24 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

гр. Габрово

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В предмета на обществената поръчка се включва доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, за нуждите на Технически университет — Габрово и неговия разпоредител с бюджет.

Изпълнението ще се извършва по писмени заявки, подадени от възложителя. Доставките следва да бъдат извършвани от изпълнителя в срок от 3 (три) работни дни, считано от получаване на конкретна заявка от изпълнителя по електронна поща, с конкретно посочени продукти (артикули) по вид и количество от номенклатурата, посочена в настоящата техническа спецификация. Изпълнението на доставката е в работни дни от 9:00 до 16:00 часа. В случай че срокът изтича в неработен ден, то доставката се изпълнява в първия работен ден, следващ неработния.

Прогнозната стойност на договора има ориентировъчен характер и не обвързва възложителя. Обвързваща за възложителя е единствено изпратената до изпълнителя писмена заявка за доставка, по отношение на вид на артикулите, количество и стойност.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 12 174.24 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Няма

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Няма

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Няма

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Възл. отстранява от участие участник, за когото са налице обст-ствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. Освен на горните осн-ния възл. отстранява участник, който: не отговаря на поставените критерии за подбор, не изпълни друго условие, посочено в обяв-ето или в докум-ята; е представил оферта, която не отговаря на: предв. обявените условия за изпълнение на поръчката или правила и изисквания, свързани с опазване на околн. среда, соц. и труд. право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на междунар. екол. , соц. и труд. право, които са изброени в прилож. № 10 към чл. 115 от ЗОП; не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгл. чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП; е свързано лице с друг участник в процедурата; е подал оферта, която не отговаря на усл-та за представяне, вкл. за форма, начин, срок и валидност; са налице забранит. осн-я по ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; са налице обст-ства по чл. 69 от ЗПКОНПИ.

Гаранция за изпълнение — 2 % от стойността на договора.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 12/11/2020
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 31/03/2021
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 13/11/2020
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Офертите на участниците ще се разгледат по реда на чл. 104, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 61 от ППЗОП, като председателят на комисията ще декриптира офертите, подадени през платформата, и ще отвори ценовите предложения заедно с документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Чл. 197, ал. 1 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/10/2020