Leveringen - 487987-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Sevran: Dieselbrandstof

2020/S 202-487987

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Commune de Sevran
Postadres: 28 avenue du Général Leclerc
Plaats: Sevran
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 93270
Land: Frankrijk
E-mail: grp_marches_publics@ville-sevran.fr
Telefoon: +33 149365234
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ville-sevran.fr
Adres van het kopersprofiel: http://www.marches.maximilien.fr
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.marches.maximilien.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.marches.maximilien.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de carburants à la pompe par carte accréditive

Referentienummer: FS20-009
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134200 Dieselbrandstof
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Le présent marché a pour objet la fourniture de carburants à la pompe nécessaires au fonctionnement du parc automobile de la ville de Sevran.

Ces produits sont :

— le gazole (ou équivalent);

— le supercarburant sans plomb 95 (ou équivalent);

— le supercarburant sans plomb 98 (ou équivalent); et

— le GPL.

Les stations-services doivent permettre la prise de carburants pour un véhicule de dimensions maximales suivantes : L 12,50 m/l 2,55 m/h 3,10 m.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor één perceel
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 0
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134200 Dieselbrandstof
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le présent marché a pour objet la fourniture de carburants à la pompe nécessaires au fonctionnement du parc automobile de la ville de Sevran.

Ces produits sont :

— le gazole (ou équivalent);

— le supercarburant sans plomb 95 (ou équivalent);

— le supercarburant sans plomb 98 (ou équivalent); et

— le GPL.

Les stations-services doivent permettre la prise de carburants pour un véhicule de dimensions maximales suivantes : L 12,50 m/l 2,55 m/h 3,10 m.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre peut être reconduit tacitement par période successive de douze mois pour une durée maximale de reconduction de trois ans, sans que le délai global de l'accord-cadre ne puisse excéder quatre ans.

La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par le pouvoir adjudicateur dans les quatre mois avant la fin de la durée de validité de l'accord-cadre.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/11/2020
Plaatselijke tijd: 11:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/11/2020
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Montreuil
Postadres: 7 rue Catherine Puig
Plaats: Montreuil
Postcode: 93100
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.tamontreuil@juradm.fr
Telefoon: +33 149202000
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Montreuil
Postadres: 7 rue Catherine Puig
Plaats: Montreuil
Postcode: 93100
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.tamontreuil@juradm.fr
Telefoon: +33 149202000
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020