Leveringen - 488006-2020

16/10/2020    S202

België-Luik: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

2020/S 202-488006

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: La Maison Liégeoise SCRL
Nationaal identificatienummer: 0402.416.772_24376
Postadres: Parvis des Écoliers 1
Plaats: Liège
NUTS-code: BE332 Arr. Liège
Postcode: 4020
Land: België
Contactpersoon: David Liégeois — responsable département technique
E-mail: patrimoine.mp@maisonliegeoise.be
Telefoon: +32 43416602
Fax: +32 43414942
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/formFillingTool.do?edit=&noticeId=363058&noticeVersion=0&isErratum=0&languageCharset=fr
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=389635
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=389635
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=La+Maison+Li%C3%A9geoise+SCRL-MP19.40-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché public «stock» de fournitures de matériel électrique et d’appareils électroménagers MP19/40

Referentienummer: La Maison Liégeoise SCRL-MP19.40-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Le marché se rapporte à la fourniture et à la livraison de:

— lot 1: matériel permettant le placement et le remplacement d’éléments sur les installations électriques existantes au sein du patrimoine immobilier de la Maison Liégeoise;

— lot 2: appareils électroménagers.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Matériel électrique

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE33 Prov. Liège
Voornaamste plaats van uitvoering:

Liège.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Matériel permettant le placement et le remplacement d’éléments sur les installations électriques existantes au sein du patrimoine immobilier de la Maison Liégeoise.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le marché comporte une reconduction éventuelle, soit une durée potentielle de quatre ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Appareils électroménagers

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39700000 Huishoudelijke apparaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE33 Prov. Liège
Voornaamste plaats van uitvoering:

Liège.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture appareils électroménagers.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le marché comporte une reconduction éventuelle, soit une durée potentielle de quatre ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 7 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Ouverture électronique.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Milieu 2024.

VI.3)Nadere inlichtingen:

Les offres électroniques doivent être envoyées via le site internet e-Tendering https://eten.publicprocurement.be qui garantit le respect des conditions établies à l’article 14 paragraphes 6 et 7 de la loi du 17.6.2016.

— lors du dépôt de son offre, le soumissionnaire doit produire le DUME. Les fichiers DUME (XML et PDF) sont publiés en tant que documents accompagnants au présent avis de marché. Le soumissionnaire est prié de télécharger la demande DUME au format XML depuis la page de publication du présent avis. Ensuite, le soumissionnaire doit se rendre sur le module DUME et y injecter la demande pour créer une réponse. Pour tout renseignement, le manuel explicatif DUME pour entreprises est disponible sur le site public procurement:

https://www.publicprocurement.be/fr/entreprises/manuel-check-lists ou tél. +32 27905200.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Conseil d'État
Postadres: Rue de la Science nº 33
Plaats: Bruxelles
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be/
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Conseil d'État
Postadres: Rue de la Science nº 33
Plaats: Bruxelles
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be/
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Conseil d'État
Postadres: Rue de la Science nº 33
Plaats: Bruxelles
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020