Leveringen - 488018-2020

16/10/2020    S202

Griekenland-Mesolongi: Brandstoffen

2020/S 202-488018

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dieythynsi Astynomias Aitolias
Postadres: Arch. Damaskinoy 11
Plaats: Mesologgi
NUTS-code: EL631 Αιτωλοακαρνανία
Postcode: 302 00
Land: Griekenland
Contactpersoon: Anthypastynomos Gerasimos Mpalomenos
E-mail: g.balomenos@astynomia.gr
Telefoon: +30 2631055706
Fax: +30 2631026220
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.astynomia.gr
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.promitheus.gov.gr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.promitheus.gov.gr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης), έτους 2021.

Referentienummer: 8055/1/21/1-β
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09100000 Brandstoffen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης, με βάση τη χαμηλότερη τιμή σε EUR, που θα προκύπτει μετά από την ποσοστιαία έκπτωση —επί τοις εκατό (%)— επί της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης εκάστου είδους, όπως αυτή ανακοινώνεται από το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού, για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη CPV: 09132100-4 και πετρέλαιο κίνησης CPV: 09134100-8), για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης του μηχανοκίνητου στόλου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας και των Αστυνομικών Υπηρεσιών που επιχειρούν στον Νομό Αιτωλοακαρνανίας.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 233 870.97 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Τμήμα Α: Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης Υπηρεσιών Δ.Α. Αιτωλίας.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000 Brandstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL631 Αιτωλοακαρνανία
Voornaamste plaats van uitvoering:

Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης) Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη CPV: 09132100-4 και πετρέλαιο κίνησης CPV: 09134100-8), για τις ανάγκες Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας, για το έτος 2021, και συγκεκριμένα 69 354,84 EUR για αμόλυβδη βενζίνη και 52 419,35 EUR για πετρέλαιο κίνησης, άνευ Φ.Π.Α. 24 %.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 121 774.19 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Γίνεται χρήση δικαιώματος προαίρεσης σε ποσοστό 15 % επί της αμόλυβδης βενζίνης και 15 % επί του πετρελαίου κίνησης, άνευ Φ.Π.Α. 24 %.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης Υπηρεσιών περιοχής Ναυπακτίας.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000 Brandstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL631 Αιτωλοακαρνανία
Voornaamste plaats van uitvoering:

Περιοχή δικαιοδοσίας Α.Τ. και Τ.Τ. Ναυπακτίας.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη CPV: 09132100-4 και πετρέλαιο κίνησης CPV: 09134100-8), για τις ανάγκες του Αστυνομικού Τμήματος και του Τμήματος Τροχαίας Ναυπακτίας, και συγκεκριμένα 45 161,29 EUR σε αμόλυβδη βενζίνη και 44 354,84 EUR σε πετρέλαιο κίνησης, άνευ Φ.Π.Α. 24 %.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 89 516.13 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Γίνεται χρήση δικαιώματος προαίρεσης 15 % επί της αμόλυβδης βενζίνης και 15 % επί του πετρελαίου κίνησης, άνευ Φ.Π.Α. 24 %.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης περιοχής Ξηρομέρου.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000 Brandstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL631 Αιτωλοακαρνανία
Voornaamste plaats van uitvoering:

Περιοχή δικαιοδοσίας Α.Τ. Ξηρομέρου.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη CPV: 09132100-4 και πετρέλαιο κίνησης CPV: 09134100-8), για τις ανάγκες του Αστυνομικού Τμήματος Ξηρομέρου, και συγκεκριμένα 11 612,91 EUR σε αμόλυβδη βενζίνη και 4 032,26 EUR σε πετρέλαιο κίνησης, άνευ Φ.Π.Α. 24 %.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 15 645.17 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Γίνεται χρήση δικαιώματος προαίρεσης 15 % επί της αμόλυβδης βενζίνης και 15 % επί του πετρελαίου κίνησης, άνευ Φ.Π.Α. 24 %.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης περιοχής Γαβαλούς.

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000 Brandstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL631 Αιτωλοακαρνανία
Voornaamste plaats van uitvoering:

Περιοχή δικαιοδοσίας Α.Σ. Γαβαλούς.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη CPV: 09132100-4 και πετρέλαιο κίνησης CPV: 09134100-8), για τις ανάγκες του Αστυνομικού Σταθμού Γαβαλούς, και συγκεκριμένα 2 903,23 EUR σε αμόλυβδη βενζίνη και 4 032,26 EUR σε πετρέλαιο κίνησης, άνευ Φ.Π.Α. 24 %.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 935.49 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Γίνεται χρήση δικαιώματος προαίρεσης 15 % επί της αμόλυβδης βενζίνης και 15 % επί του πετρελαίου κίνησης, άνευ Φ.Π.Α. 24 %.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο τής προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής και ειδικότερα:

Για την ανάδειξη προμηθευτή/-ών για την προμήθεια υγρών καυσίμων (βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτ. και πετρέλαιο κίνησης), κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή σε EUR, που θα προκύπτει μετά από την ενιαία ποσοστιαία έκπτωση (μέχρι το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο) —επί τοις εκατό (%)— επί της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης εκάστου είδους, όπως αυτή ανακοινώνεται από το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού, που αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη). Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το ποσοστό 5 %.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Να διαθέτουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εν ισχύι άδεια λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες των συμβάσεων της παρούσας.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης, και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Ο μειοδότης υποχρεούται να τηρεί τον Αγορανομικό Κώδικα.

Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συμβάσεως απορρεουσών υποχρεώσεων τού αναδόχου, καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεών του σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων του σε αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα, με σκοπό την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή λόγω σύμβασης με ανοικτό λογαριασμό απ' αυτά.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/11/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Grieks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/12/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Ο διαγωνισμός ο οποίος θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με καταληκτική ημερομηνία την 17.11.2020 και ώρα 10:00.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Διεύθυνση Αστυνομίας Αιτωλίας
Postadres: Αρχ. Δαμασκηνού 11
Plaats: Μεσολόγγι
Postcode: 302 00
Land: Griekenland
E-mail: g.balomenos@astynomia.gr
Telefoon: +30 2631055706
Fax: +30 2631026220
Internetadres: www.astynomia.gr
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων:

α) κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - κυρώσεις·

β) χρόνος παράδοσης υλικών·

γ) απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση,

μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση τού αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη, οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Διεύθυνση Αστυνομίας Αιτωλίας
Postadres: Αρχ. Δαμασκηνού 11
Plaats: Μεσολόγγι
Postcode: 302 00
Land: Griekenland
E-mail: g.balomenos@astynomia.gr
Telefoon: +30 2631055706
Fax: +30 2631026220
Internetadres: www.astynomia.gr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020