Leveringen - 488018-2020

16/10/2020    S202

Griekenland-Mesolongi: Brandstoffen

2020/S 202-488018

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dieythynsi Astynomias Aitolias
Postadres: Arch. Damaskinoy 11
Plaats: Mesologgi
NUTS-code: EL631 Αιτωλοακαρνανία
Postcode: 302 00
Land: Griekenland
Contactpersoon: Anthypastynomos Gerasimos Mpalomenos
E-mail: g.balomenos@astynomia.gr
Telefoon: +30 2631055706
Fax: +30 2631026220
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.astynomia.gr
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης), έτους 2021.

Referentienummer: 8055/1/21/1-β
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09100000 Brandstoffen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 233 870.97 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Τμήμα Α: Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης Υπηρεσιών Δ.Α. Αιτωλίας.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000 Brandstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL631 Αιτωλοακαρνανία
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 121 774.19 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης Υπηρεσιών περιοχής Ναυπακτίας.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000 Brandstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL631 Αιτωλοακαρνανία
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 89 516.13 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης περιοχής Ξηρομέρου.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000 Brandstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL631 Αιτωλοακαρνανία
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 15 645.17 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης περιοχής Γαβαλούς.

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000 Brandstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL631 Αιτωλοακαρνανία
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 935.49 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/11/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Grieks

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020