Leveringen - 488024-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Mauguio: Reinigingsmiddelen

2020/S 202-488024

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mairie de Mauguio Carnon
Nationaal identificatienummer: 21340154000017
Postadres: place de la Libération
Plaats: Mauguio
NUTS-code: FRJ13 Hérault
Postcode: 34132
Land: Frankrijk
E-mail: marchespublics@mauguio-carnon.com
Telefoon: +33 467290500
Fax: +33 467295424
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.mauguio-carnon.com
Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-publics.info
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Accord-cadre de fourniture de matériels et de produits d'entretien et d'hygiène pour la ville de Mauguio Carnon

Referentienummer: 20032
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39830000 Reinigingsmiddelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 568 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produits d'usage courant

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39830000 Reinigingsmiddelen
24959100 Aerosolen
33711900 Zeep
33761000 Toiletpapier
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ13 Hérault
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Nombre de périodes de reconduction fixé à trois, durée de chaque période de reconduction d'un an, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de quatre ans.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produits aérosols et désodorisants

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39811300 Geurverdrijvers
24959100 Aerosolen
33711900 Zeep
33761000 Toiletpapier
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ13 Hérault
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 40 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Nombre de périodes de reconduction fixé à trois, durée de chaque période de reconduction d'un an, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de quatre ans.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Petits matériels d'entretien ménager

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39224000 Bezems en borstels en andere diverse artikelen
24959100 Aerosolen
33711900 Zeep
33761000 Toiletpapier
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ13 Hérault
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 44 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Nombre de périodes de reconduction fixé à trois, durée de chaque période de reconduction d'un an, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de quatre ans.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produits d'hygiène et d'essuyage

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33763000 Papieren handdoeken
24959100 Aerosolen
33711900 Zeep
33761000 Toiletpapier
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ13 Hérault
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 160 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Nombre de périodes de reconduction fixé à trois, durée de chaque période de reconduction d'un an, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de quatre ans.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sacs poubelles

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
19640000 Afval- en vuilniszakken van polytheen
24959100 Aerosolen
33711900 Zeep
33761000 Toiletpapier
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ13 Hérault
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 80 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Nombre de périodes de reconduction fixé à trois, durée de chaque période de reconduction d'un an, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de quatre ans.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produits d'entretien technique

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39830000 Reinigingsmiddelen
24959100 Aerosolen
33711900 Zeep
33761000 Toiletpapier
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ13 Hérault
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 40 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Nombre de périodes de reconduction fixé à trois, durée de chaque période de reconduction d'un an, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de quatre ans.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produits d'entretien de voirie

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90522400 Reiniging en behandeling van grond
24959100 Aerosolen
33711900 Zeep
33761000 Toiletpapier
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ13 Hérault
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 80 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Nombre de périodes de reconduction fixé à trois, durée de chaque période de reconduction d'un an, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de quatre ans.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Petits équipements techniques et de voirie

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39330000 Desinfecteeruitrusting
24959100 Aerosolen
33711900 Zeep
33761000 Toiletpapier
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ13 Hérault
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 24 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Nombre de périodes de reconduction fixé à trois, durée de chaque période de reconduction d'un an, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de quatre ans.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020