Leveringen - 488029-2020

Submission deadline has been amended by:  588180-2020
16/10/2020    S202

Slowakije-Vysoké Tatry: Bestelwagens

2020/S 202-488029

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Horská záchranná služba
Nationaal identificatienummer: 37879693
Postadres: Horný Smokovec 52
Plaats: Vysoké Tatry
NUTS-code: SK041 Prešovský kraj
Postcode: 062 01
Land: Slovakije
Contactpersoon: Ing. Adriana Hrivnáčiková
E-mail: ahrivnacikova@gmail.com
Telefoon: +421 527877736
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.hzs.sk
Adres van het kopersprofiel: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8450
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/428528
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.eks.sk/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Štátna rozpočtová organizácia podľa §7 ods. 1) písm. d) zákona č.343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Horská záchrana

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Automobil dodávkového typu

Referentienummer: V2020303
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34136000 Bestelwagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom tejto zákazky je vo všeobecnosti dodanie 1 ks originál, nového, nepoužitého, nevystavovaného a neopravovaného automobilu, kategórie N1 (motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu nákladov), upraveného podľa požiadaviek verejného obstarávateľa spolu s požadovaným príslušenstvom a vybavením, vrátane dodávky na miesto dodania, dodanie príslušnej dokumentácie a služby súvisiace so zabezpečením záručného servisu. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 69 933.33 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34113000 Voertuigen met vierwielaandrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK041 Prešovský kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Horská záchranná služba, Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom tejto zákazky je vo všeobecnosti dodanie 1 ks originál, nového, nepoužitého, nevystavovaného a neopravovaného automobilu, kategórie N1 (motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu nákladov), upraveného podľa požiadaviek verejného obstarávateľa spolu s požadovaným príslušenstvom a vybavením, vrátane dodávky na miesto dodania, dodanie príslušnej dokumentácie a služby súvisiace so zabezpečením záručného servisu.

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 69 933.33 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 300
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

ITMS 2014+ 310031M893

II.2.14)Nadere inlichtingen

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) (Operačný program Kvalita životného prostredia). Názov projektu: Rekonštrukcia rádiovej siete HZS, prípadne z iných relevantných programov, fondov a finančných mechanizmov, ako aj z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 3 zákona.

Podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona musí uchádzač preukázať, že je oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

Súčasne sa požaduje trestná bezúhonnosť právnickej osoby, podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona.

Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona.

Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.

Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 zákona uvádza, že z dôvodu oprávnenia použitia údajov z informačných systémov verejné správy, uchádzač so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný verejnému obstarávateľovi predkladať doklady:

— výpis z registra trestov uchádzača, všetkých osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu alebo prokuristom uchádzača v súlade s § 32 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) zákona,

— potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) zákona,

— potvrdenia miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c) zákona,

— výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky; výpis zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, resp. iný doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e) a ods. 2 písm. e) zákona, pokiaľ je uchádzač zapísaný v Registri právnických osôb a podnikateľov.

Upozornenie!

Uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, ktorý nie je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov, ktorý nepredloží výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace podľa § 32 ods. 1 písm. a) a 2 písm. a) zákona) a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, poskytne verejnému obstarávateľovi za účelom získania výpisu/ov z registra trestov jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokurista nasledovné údaje:

1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka; 2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia; 3. štátne občianstvo; 4. pohlavie; 5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Neaplikuje sa.

Eventuele minimumeisen:

Neaplikuje sa.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Neaplikuje sa.

Eventuele minimumeisen:

Neaplikuje sa.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Pokračovanie bodu III.1) Podmienky účasti

III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov tohto oznámenia:

Ak uchádzač nevyužije na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotný európsky dokument podľa § 39 zákona, resp. nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, a nie je možné u uchádzača aplikovať ani § 32 ods. 3 zákona, v takom prípade v rámci svojej ponuky predkladá naskenované originály alebo úradne overené kópie dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti vo formáte .pdf, alebo v pôvodnej elektronickej podobe podľa bodu 10.3 predmetných súťažných podkladov a vložené do ponuky (ak je to relevantné).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Slowaaks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 12 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/11/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Verejné on-line otváranie ponúk sa uskutoční v súlade s § 52 ods. 1 zákona na mieste, t.j. v rámci systému EKS. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1547.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality EKS na to určenej, umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom on-line sprístupnenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácie.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní (VO) sa uskutočňuje podľa § 20 zákona a v súlade so súťažnými podkladmi (SP).

Systém Elektronické obstarávanie/Systém EO použitý na zadávanie tejto zákazky je súčasťou Elektronického kontraktačného systému (ďalej len EKS). Je vytvorený, prevádzkovaný a dostupný na webovom sídle https://www.eks.sk, resp. https://eo.eks.sk/. Verejný obstarávateľ (V.Ob.) uvádza, že v dokumente Všeobecné podmienky elektronického obstarávania (v aktuálnom znení), ktorý je zverejnený na EKS sú upravené v rozsahu zákona základné podmienky používania elektronickej podpory procesov vo verejnom obstarávaní najmä z hľadiska bezpečnosti, ochrany osobných údajov a iných údajov, ako aj podrobnosti vo vzťahu ku komunikácii, doručovaniu, identifikácii a autentifikácii. Priamy odkaz: https://ppvo.eks.sk/SpravaVPPPVO/VPPPVO/AktualneUcinne/10

2. Dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti sú prístupné v súlade so zákonom na internetovej adrese https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1547 a na adrese http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/428528. Z uvedeného dôvodu V.Ob. tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Priamy odkaz na internetovú adresu https://eo.eks.sk/ ElektronickaTabula/Detail/1547 je tiež zverejnený v profile V.Ob. na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom počas celého trvania tejto verejnej súťaže priebežne sledovať Elektronickú tabuľu tejto zákazky a tiež webové sídlo Úradu pre verejné obstarávanie, časť Profil verejného obstarávateľa, adresa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8450, resp. http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/428528.

3. Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský jazyk.

4. Náklady spojené s účasťou v tejto verejnej súťaži znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi.

5. Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, V.Ob. bezodkladne oznámi v súlade s predmetnými SP najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred.

6. Vzor Jednotného európskeho dokumentu je v prílohe č. 3 SP.

7. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu Kúpnej zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia Kúpnej zmluvy. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom Kúpnej zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky.

8. Zábezpeka sa nevyžaduje.

9. Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 6 súťažných podkladov.

10. V rámci tejto verejnej súťaže sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods. 7 prvej vety zákona, teda V.Ob. uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona.

11. V.Ob. vyžaduje, aby úspešný uchádzač najneskôr v čase uzavretia Kúpnej zmluvy predložil údaje, doklady a dokumenty podľa bodu 35.5 SP.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetadres: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pokračovanie bodu VI.3)Doplňujúce informácie tohto oznámenia:

12. K bodu II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému tohto oznámenia:

Lehota, resp. termín dodania požadovaného predmetu zákazky vyjadrený v dňoch je pomocným kritériom na vyhodnotenie ponúk (podľa bodu 29.3 SP). Verejný obstarávateľ v predmetom bode uviedol maximálnu lehotu, resp. max. termín dodania požadovaného predmetu zákazky, t.j. max. 300 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy, ktorá má byť výsledkom tejto verejnej súťaže.

13. Predmetné verejné obstarávanie nie je

a) zelené verejné obstarávanie;

b) obstarávanie inovácií, ani

c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetadres: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020