Leveringen - 488029-2020

Submission deadline has been amended by:  588180-2020
16/10/2020    S202

Slovensko-Vysoké Tatry: Dodávkové automobily

2020/S 202-488029

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Horská záchranná služba
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 37879693
Poštová adresa: Horný Smokovec 52
Mesto/obec: Vysoké Tatry
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
PSČ: 062 01
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Adriana Hrivnáčiková
E-mail: ahrivnacikova@gmail.com
Telefón: +421 527877736
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.hzs.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8450
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/428528
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://www.eks.sk/
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: Štátna rozpočtová organizácia podľa §7 ods. 1) písm. d) zákona č.343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Horská záchrana

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Automobil dodávkového typu

Referenčné číslo: V2020303
II.1.2)Hlavný kód CPV
34136000 Dodávkové automobily
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom tejto zákazky je vo všeobecnosti dodanie 1 ks originál, nového, nepoužitého, nevystavovaného a neopravovaného automobilu, kategórie N1 (motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu nákladov), upraveného podľa požiadaviek verejného obstarávateľa spolu s požadovaným príslušenstvom a vybavením, vrátane dodávky na miesto dodania, dodanie príslušnej dokumentácie a služby súvisiace so zabezpečením záručného servisu. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 69 933.33 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
34113000 Vozidlá s náhonom štyroch kolies
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Horská záchranná služba, Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom tejto zákazky je vo všeobecnosti dodanie 1 ks originál, nového, nepoužitého, nevystavovaného a neopravovaného automobilu, kategórie N1 (motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu nákladov), upraveného podľa požiadaviek verejného obstarávateľa spolu s požadovaným príslušenstvom a vybavením, vrátane dodávky na miesto dodania, dodanie príslušnej dokumentácie a služby súvisiace so zabezpečením záručného servisu.

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 69 933.33 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v dňoch: 300
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

ITMS 2014+ 310031M893

II.2.14)Doplňujúce informácie

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) (Operačný program Kvalita životného prostredia). Názov projektu: Rekonštrukcia rádiovej siete HZS, prípadne z iných relevantných programov, fondov a finančných mechanizmov, ako aj z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 3 zákona.

Podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona musí uchádzač preukázať, že je oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

Súčasne sa požaduje trestná bezúhonnosť právnickej osoby, podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona.

Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona.

Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.

Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 zákona uvádza, že z dôvodu oprávnenia použitia údajov z informačných systémov verejné správy, uchádzač so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný verejnému obstarávateľovi predkladať doklady:

— výpis z registra trestov uchádzača, všetkých osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu alebo prokuristom uchádzača v súlade s § 32 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) zákona,

— potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) zákona,

— potvrdenia miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c) zákona,

— výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky; výpis zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, resp. iný doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e) a ods. 2 písm. e) zákona, pokiaľ je uchádzač zapísaný v Registri právnických osôb a podnikateľov.

Upozornenie!

Uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, ktorý nie je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov, ktorý nepredloží výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace podľa § 32 ods. 1 písm. a) a 2 písm. a) zákona) a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, poskytne verejnému obstarávateľovi za účelom získania výpisu/ov z registra trestov jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokurista nasledovné údaje:

1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka; 2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia; 3. štátne občianstvo; 4. pohlavie; 5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Neaplikuje sa.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Neaplikuje sa.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Neaplikuje sa.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Neaplikuje sa.

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pokračovanie bodu III.1) Podmienky účasti

III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov tohto oznámenia:

Ak uchádzač nevyužije na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotný európsky dokument podľa § 39 zákona, resp. nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, a nie je možné u uchádzača aplikovať ani § 32 ods. 3 zákona, v takom prípade v rámci svojej ponuky predkladá naskenované originály alebo úradne overené kópie dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti vo formáte .pdf, alebo v pôvodnej elektronickej podobe podľa bodu 10.3 predmetných súťažných podkladov a vložené do ponuky (ak je to relevantné).

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 13/11/2020
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 13/11/2020
Miestny čas: 11:00
Miesto:

Verejné on-line otváranie ponúk sa uskutoční v súlade s § 52 ods. 1 zákona na mieste, t.j. v rámci systému EKS. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1547.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality EKS na to určenej, umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom on-line sprístupnenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácie.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní (VO) sa uskutočňuje podľa § 20 zákona a v súlade so súťažnými podkladmi (SP).

Systém Elektronické obstarávanie/Systém EO použitý na zadávanie tejto zákazky je súčasťou Elektronického kontraktačného systému (ďalej len EKS). Je vytvorený, prevádzkovaný a dostupný na webovom sídle https://www.eks.sk, resp. https://eo.eks.sk/. Verejný obstarávateľ (V.Ob.) uvádza, že v dokumente Všeobecné podmienky elektronického obstarávania (v aktuálnom znení), ktorý je zverejnený na EKS sú upravené v rozsahu zákona základné podmienky používania elektronickej podpory procesov vo verejnom obstarávaní najmä z hľadiska bezpečnosti, ochrany osobných údajov a iných údajov, ako aj podrobnosti vo vzťahu ku komunikácii, doručovaniu, identifikácii a autentifikácii. Priamy odkaz: https://ppvo.eks.sk/SpravaVPPPVO/VPPPVO/AktualneUcinne/10

2. Dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti sú prístupné v súlade so zákonom na internetovej adrese https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1547 a na adrese http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/428528. Z uvedeného dôvodu V.Ob. tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Priamy odkaz na internetovú adresu https://eo.eks.sk/ ElektronickaTabula/Detail/1547 je tiež zverejnený v profile V.Ob. na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom počas celého trvania tejto verejnej súťaže priebežne sledovať Elektronickú tabuľu tejto zákazky a tiež webové sídlo Úradu pre verejné obstarávanie, časť Profil verejného obstarávateľa, adresa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8450, resp. http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/428528.

3. Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský jazyk.

4. Náklady spojené s účasťou v tejto verejnej súťaži znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi.

5. Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, V.Ob. bezodkladne oznámi v súlade s predmetnými SP najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred.

6. Vzor Jednotného európskeho dokumentu je v prílohe č. 3 SP.

7. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu Kúpnej zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia Kúpnej zmluvy. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom Kúpnej zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky.

8. Zábezpeka sa nevyžaduje.

9. Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 6 súťažných podkladov.

10. V rámci tejto verejnej súťaže sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods. 7 prvej vety zákona, teda V.Ob. uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona.

11. V.Ob. vyžaduje, aby úspešný uchádzač najneskôr v čase uzavretia Kúpnej zmluvy predložil údaje, doklady a dokumenty podľa bodu 35.5 SP.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pokračovanie bodu VI.3)Doplňujúce informácie tohto oznámenia:

12. K bodu II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému tohto oznámenia:

Lehota, resp. termín dodania požadovaného predmetu zákazky vyjadrený v dňoch je pomocným kritériom na vyhodnotenie ponúk (podľa bodu 29.3 SP). Verejný obstarávateľ v predmetom bode uviedol maximálnu lehotu, resp. max. termín dodania požadovaného predmetu zákazky, t.j. max. 300 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy, ktorá má byť výsledkom tejto verejnej súťaže.

13. Predmetné verejné obstarávanie nie je

a) zelené verejné obstarávanie;

b) obstarávanie inovácií, ani

c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
13/10/2020