Leveringen - 488037-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Villeneuve-d'Ascq: Motorvoertuigen

2020/S 202-488037

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vilogia SA HLM
Postadres: 74 rue Jean-Jaurès, CS 10430
Plaats: Villeneuve-d'Ascq
NUTS-code: FRE11 Nord
Postcode: 59664 Cedex
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Justine François
E-mail: justine.francois@vilogia.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vilogia.fr/
Adres van het kopersprofiel: http://www.vilogia.fr/
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Location longue durée de véhicules et services associés

Referentienummer: AI_2020_026
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000 Motorvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

La durée du marché est de deux ans, renouvelable deux fois un an, à compter du 1.2.2023.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/11/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020