Leveringen - 488058-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Salagnac: Brandstoffen

2020/S 202-488058

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Établissement public départemental
Nationaal identificatienummer: 26240600200010
Postadres: Cité de Clairvivre
Plaats: Salagnac
NUTS-code: FRI11 Dordogne
Postcode: 24160
Land: Frankrijk
E-mail: economat@epd-clairvivre.org
Telefoon: +33 553622300
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.clairvivre.fr/
Adres van het kopersprofiel: http://marchespublics.dordogne.fr
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://marchespublics.dordogne.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://marchespublics.dordogne.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: autre
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de produits pétroliers

Referentienummer: 20-0001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09100000 Brandstoffen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Voir DCE.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fioul domestique et GNR

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09135100 Stookolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI11 Dordogne
Voornaamste plaats van uitvoering:

Établissement public départemental — cité de Clairvivre 24160 — Salagnac.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voir CCTP.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai de livraison / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Renouvelable trois fois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gas oil et sans plomb 95

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134000 Gasolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI11 Dordogne
Voornaamste plaats van uitvoering:

Établissement public départemental — cité de Clairvivre 24160 — Salagnac.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voir CCTP.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai de livraison / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 250 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Renouvelable trois fois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Voir RC.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Voir RC.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Voir RC.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/11/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/11/2020
Plaatselijke tijd: 00:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.3)Nadere inlichtingen:

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://marchespublics.dordogne.fr

Le DCE est téléchargeable gratuitement sur le profil d'acheteur suivant: http://marchespublics.dordogne.fr

Les plis électroniques devront être remis selon les conditions fixées dans le règlement de la consultation.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Bordeaux
Postadres: 9 rue Tastet
Plaats: Bordeaux
Postcode: 33063
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Telefoon: +33 556993800
Fax: +33 556243903
Internetadres: http://bordeaux.tribunal-administratif.fr/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020