Leveringen - 488058-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Salagnac: Brandstoffen

2020/S 202-488058

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Établissement public départemental
Nationaal identificatienummer: 26240600200010
Postadres: Cité de Clairvivre
Plaats: Salagnac
NUTS-code: FRI11 Dordogne
Postcode: 24160
Land: Frankrijk
E-mail: economat@epd-clairvivre.org
Telefoon: +33 553622300
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.clairvivre.fr/
Adres van het kopersprofiel: http://marchespublics.dordogne.fr
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de produits pétroliers

Referentienummer: 20-0001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09100000 Brandstoffen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fioul domestique et GNR

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09135100 Stookolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI11 Dordogne
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Renouvelable trois fois.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gas oil et sans plomb 95

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134000 Gasolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI11 Dordogne
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 250 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Renouvelable trois fois.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/11/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020