Leveringen - 488059-2020

16/10/2020    S202

Roemenië-Cluj-Napoca: Instrumentarium voor OK

2020/S 202-488059

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca
Nationaal identificatienummer: 4288047
Postadres: Str. Victor Babeș nr. 8
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113 Cluj
Postcode: 400012
Land: Roemenië
Contactpersoon: Birou produse aprovizionare gestionări
E-mail: nalbu@umfcluj.ro
Telefoon: +40 264597256
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.umfcluj.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100105093
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lot 1 – turn laparoscopie 4K-UHD, lot 2 – turn laparoscopie urologică 4K 3D

Referentienummer: 47-2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33162100 Instrumentarium voor OK
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

— Lot 1 – turn laparoscopie 4K-UHD; vand caracteristicile detaliate in caietul de sarcini;

— Lot 2 – turn laparoscopie urologică 4K 3D, avand caracteristicile detaliate in caietul de sarcini.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15.

Autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 009 000.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Turn laparoscopie 4K-UHD

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33162100 Instrumentarium voor OK
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113 Cluj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Disicplina Chirurgie V, Str. Tabacarilor, Cluj-Napoca.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Turn laparoscopie 4K-UHD; avand caracteristicile specificate in caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 447 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 15
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

În situatia în care pe primul loc se claseaza doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, comisia va solicita clarficiari prin intermediul facilitatilor SICAP, încarcarea de catre ofertantii în cauza a unor documente ce vor contine o noua propunere financiara.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Turn laparoscopie urologică 4K 3D

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33162100 Instrumentarium voor OK
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113 Cluj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Disicplina Urologie, Str. Tabacarilor, Cluj-Napoca.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Turn laparoscopie urologica 4K 3D; avand caracteristicile specificate in caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 562 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 15
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

În situatia în care pe primul loc se claseaza doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, comisia va solicita clarficiari prin intermediul facilitatilor SICAP, încarcarea de catre ofertantii în cauza a unor documente ce vor contine o noua propunere financiara.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate.

III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului.

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: candidatii/ofertantii/tertii sustinatori/subcontractantii vor dovedi neincadrarea in prevederile art. 164/Legea 98/2016, art. 165/Legea 98/2016, art. 167/Legea 98/2016, modalitatea de indeplinire fiind prezentarea DUAE cf. art. 193/alin. (1)/Legea 98/2016.

Candidatii/ofertantii/tertii sustinatori/subcontractantii vor depune odata cu DUAE o declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:

1. certificat de atestare fiscala privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate de stat, la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul contatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. dupa caz, documente care sa se demonstreze faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

— prof. univ. dr. Anca-Dana Buzoianu, rector;

— prof. univ. dr. Carmen-Mihaela Mihu, prorector;

— prof. dr. Mihaela-Felicia Băciuţ, prorector;

— prof. dr. Daniel Mureşan, prorector;

— prof. dr. Radu-Nicolaie Oprean, prorector;

— conf. dr. George Calin Dindelegan, prorector;

— prof. dr. Nadim Al Hajjar, director interimar CSUD;

— prof. dr. Şoimiţa Mihaela Suciu, decan Facultatea de Medicină;

— conf. dr. Cristian-Mihail Dinu, decan Facultatea de Medicină Dentară;

— prof. dr. Gianina Cristina Crişan, decan Facultatea de Farmacie;

— director general administrativ, ec. Valentin-Mihai Mudura;

— director Directia social-administrativa, ec. Liviu Lazea;

— CFP, ec. Aurica Florentina Andreca;

— director economic interimar Ramona-Persida Gherasim;

— sef Serviciul achizitii publice, ing. Nicoleta Albu;

— sef Birou produse/aprovizionare/gestionari, ec. Olimpia Maria Butnar;

— sef Birou contabilitate, ec. Roxana Mihaela Bujor;

— sef Birou financiar, ec. Ana Florina Opris;

— sef Serviciul oficiu juridic Loredana Iulia Szakacs;

— administrator patrimoniu, ing. Ioan Budai;

— sef Serviciul aparatura si material didactic, ing. Liviu Chirila.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei de îndeplinire: completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertantii straini, documentul echivalent emis în tara de rezidenta, sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

DUAE constă într-o declaraţie pe propria răspundere a operatorilor economici, care prezintă dovezi preliminare şi înlocuieşte certificatele eliberate de autorităţile publice sau de părţi terţe. Acest document este o declaraţie oficială a operatorului economic potrivit căreia acesta nu se află într-una dintre situaţiile în care operatorii economici sunt sau pot fi excluşi, îndeplineşte criteriile de selecţie relevante şi dacă este cazul, respectă regulile şi criteriile obiective care au fost stabilite în scopul limitării numărului de candidaţi calificaţi care urmează să fie invitaţi să participe. DUAE va fi completat in mod direct in SICAP de toti participantii din formula de participare (ofertant unic, membru al asocierii, subcontractant, tert sustinator).

Se va depune si DUAE in format .pdf (pentru fiecare participant din formula de participare), semnat cu semnatura electronica extinsa bazat pe un certificat digital si va fi incarcat in cadrul sectiunii „Documente de calificare” din SICAP.

Ofertele din cadrul licitaţiei deschise şi licitaţiei restrânse, din cadrul negocierii competitive, al procedurii de dialog competitiv sau al parteneriatelor pentru inovare trebuie să fie însoţite de un DUAE completat de operatorii economici pentru a furniza informaţiile solicitate. Cu excepţia anumitor contracte bazate pe acorduri-cadru, ofertantul căruia se intenţionează să îi fie atribuit contractul va trebui să furnizeze certificate şi documente justificative actualizate.

Autoritatea/entitatea contractantă poate cere oricărui ofertant, în orice moment în cursul procedurii, să depună toate sau o parte dintre certificatele şi documentele justificative solicitate atunci când acest lucru este necesar pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii.

Operatorii economici pot fi excluşi din procedura de achiziţii publice sau pot fi urmăriţi în justiţie în temeiul legislaţiei naţionale în cazuri grave de declaraţii false atunci când au completat DUAE sau în general, atunci când au furnizat informaţiile solicitate pentru verificarea absenţei motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selecţie ori în cazul în care nu au divulgat aceste informaţii sau nu au fost în măsură să prezinte documentele justificative.

Operatorii economici pot reutiliza informaţiile care au fost furnizate într-un DUAE deja utilizat într-o procedură de achiziţii publice precedentă, cu condiţia ca informaţiile să rămână corecte şi să fie în continuare pertinente. Acest lucru se poate realiza cel mai uşor prin introducerea informaţiilor în noul DUAE folosind funcţionalităţile adecvate care sunt furnizate în acest sens în cadrul serviciului electronic pentru DUAE.

Astfel cum s-a precizat anterior, DUAE constă într-o declaraţie oficială a operatorului economic, potrivit căreia nu se aplică motivele relevante de excludere, sunt îndeplinite criteriile de selecţie relevante şi vor fi furnizate informaţiile relevante solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă.

Pe lângă acestea, DUAE identifică autoritatea publică/sectorială sau partea terţă responsabilă de întocmirea documentelor justificative şi conţine o declaraţie oficială care atestă că operatorul economic va putea să furnizeze, la cerere şi fără întârziere, documentele justificative respective.

Autoritatea/entitatea contractantă poate alege să limiteze informaţiile solicitate cu privire la criteriile de selecţie la o singură întrebare şi anume dacă da sau nu, operatorii economici îndeplinesc toate criteriile de selecţie impuse. Deşi se pot solicita ulterior informaţii şi/sau documente suplimentare, trebuie avut grijă să se evite impunerea unei sarcini administrative excesive asupra operatorilor economici prin solicitări sistematice de certificate sau alte forme de documente justificative din partea tuturor participanţilor la o anumită procedură de achiziţii publice/sectorială sau prin practici care constau în identificarea în mod discriminatoriu a operatorilor economici cărora li se solicită să furnizeze astfel de documente.

Obligaţiile autorităţii/entităţii contractante de a obţine documentele în cauză direct prin accesarea unei baze de date naţionale din orice stat membru, disponibilă în mod gratuit, se aplică şi în cazul în care informaţiile solicitate iniţial cu privire la criteriile de selecţie au fost limitate la un răspuns de tip da sau nu. Prin urmare, în cazul în care sunt solicitate astfel de documente electronice, operatorii economici vor furniza autorităţii/entităţii contractante informaţiile necesare pentru a obţine documentele în cauză în momentul verificării criteriilor de selecţie, mai degrabă decât direct în DUAE.

În cazul în care un extras din registrul pertinent, cum ar fi cazierul judiciar, poate fi consultat de către autoritatea/entitatea contractantă în format electronic, operatorul economic poate preciza unde pot fi găsite informaţiile (şi anume denumirea arhivei, adresa de internet, identificarea dosarului sau a registrului etc.), astfel încât autoritatea/entitatea contractantă să poate extrage aceste informaţii. Prin indicarea acestor informaţii, operatorul economic îşi exprimă acordul că autoritatea/entitatea contractantă poate obţine documentele relevante în conformitate cu normele naţionale privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în special a categoriilor speciale de date, cum ar fi cele privind infracţiunile, condamnările penale sau măsurile de securitate.

Operatorii economici care sunt înscrişi pe listele oficiale de operatori economici autorizaţi sau care deţin un certificat relevant eliberat de organisme de drept public sau privat pot să transmită autorităţii/entităţii contractante certificatul de înscriere eliberat de autoritatea competentă sau certificatul eliberat de organismul de certificare competent.

Un operator economic care participă pe cont propriu şi care nu se bazează pe capacităţile altor entităţi pentru a îndeplini criteriile de selecţie, trebuie să completeze un singur DUAE.

Un operator economic care participă pe cont propriu, dar se bazează pe capacităţile uneia sau mai multor altor entităţi trebuie să se asig […] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Proportia de subcontractare. Cerinta nr. 1. Declaratie privind lista cu subcontractantii si specializarea acestora.

Eventuele minimumeisen:

Cerinta nr. 1. Declaratie privind lista cu subcontractantii si specializarea acestora. Modalitatea de indeplinire: completarea DUAE, cf. art. 193/alin. (1)/Legea 98/2016. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/11/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 16/02/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/11/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

În situatia în care pe primul loc se claseaza doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, comisia va solicita clarficiari prin intermediul facilitatilor SEAP, încarcarea de catre ofertantii în cauza a unor documente ce vor contine o noua propunere financiara.

Se recomanda citirea cu atentie a documentelor atasate, precum si documentul cu denumirea de „Instructiuni” pentru a se intocmi oferta in conformitate cu cerintele si necesitatile autoritatii contractante.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: www.cnsc.ro
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 101 din 2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” – Oficiul juridic
Postadres: Str. Victor Babeș nr. 8
Plaats: Cluj-Napoca
Postcode: 400012
Land: Roemenië
E-mail: Loredana.Szakacs@umfcluj.ro
Telefoon: +40 264597256
Internetadres: www.umfcluj.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020