Leveringen - 488059-2020

16/10/2020    S202

Roemenië-Cluj-Napoca: Instrumentarium voor OK

2020/S 202-488059

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca
Nationaal identificatienummer: 4288047
Postadres: Str. Victor Babeș nr. 8
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113 Cluj
Postcode: 400012
Land: Roemenië
Contactpersoon: Birou produse aprovizionare gestionări
E-mail: nalbu@umfcluj.ro
Telefoon: +40 264597256
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.umfcluj.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lot 1 – turn laparoscopie 4K-UHD, lot 2 – turn laparoscopie urologică 4K 3D

Referentienummer: 47-2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33162100 Instrumentarium voor OK
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 009 000.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Turn laparoscopie 4K-UHD

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33162100 Instrumentarium voor OK
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113 Cluj
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 447 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 15
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Turn laparoscopie urologică 4K 3D

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33162100 Instrumentarium voor OK
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113 Cluj
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 562 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 15
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/11/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020