Supplies - 488083-2020

16/10/2020    S202

Poland-Gdansk: Disposable gloves

2020/S 202-488083

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Postal address: ul. Dębinki 7
Town: Gdańsk
NUTS code: PL634 Gdański
Postal code: 80-952
Country: Poland
Contact person: Natalia Tusk-Klonowska
E-mail: ntusk@uck.gda.pl
Telephone: +48 583492238
Fax: +48 583492074
Internet address(es):
Main address: www.uck.pl
Address of the buyer profile: https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Dział Zamówień Publicznych UCK, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
Postal address: ul. Dębinki 7
Town: Gdańsk
NUTS code: PL634 Gdański
Postal code: 80-952
Country: Poland
Contact person: Natalia Tusk-Klonowska
E-mail: ntusk@uck.gda.pl
Internet address(es):
Main address: www.uck.pl
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk
I.4)Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rękawic diagnostycznych dla UCK

Reference number: 199/PN/2020
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic diagnostycznych dla UCK w ilości, asortymencie oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 3 do SIWZ.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 5 338 500.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Siedziba zamawiającego.

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: jakość / Weighting: 30
Quality criterion - Name: termin dostawy / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 38 500.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Siedziba zamawiającego.

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: jakość / Weighting: 30
Quality criterion - Name: termin dostawy / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 5 300 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę o zamówienie publiczne na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Skrócenie procedury przetargowej do 15 dni w celu zapewnienia ciągłości dostaw szpitalowi. Aktualna umowa ważna jest do listopada 2020 r. Umowa została zawarta w ramach spec-ustawy COVID-19.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/10/2020
Local time: 09:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/10/2020
Local time: 10:00
Place:

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości dla danego pakietu na którą wykonawca składa ofertę. Kwota wadium została określona dla poszczególnych pakietów:

Nr pakietu; kwota wadium:

1. 385,00 PLN,

2. 53 000,00 PLN.

W przypadku złożenia ofert na kilka pakietów, kwota wadium stanowi sumę wadiów ustalonych dla poszczególnych pakietów zamówienia.

2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (musi być poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (art. 45 ust. 6 ustawy).

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniższy rachunek bankowy zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego nr: 71 1130 1121 0006 5499 6720 0009. Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go odpowiednio wcześniej, tak aby znalazło się ono na koncie zamawiającego przed datą i godziną składania ofert.

5. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk. W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w punkcie 2 lit. b–d wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w formie elektronicznej poprzez wczytanie oryginału dokumentu wadialnego. Za oryginał wadium nie jest uznawana elektroniczna kopia (skan) dokumentu podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Dokument poręczenia/gwarancyjny musi przewidywać utratę wadium na rzecz zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 8 i 9.

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

9. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.

10. Zamawiający zwróci wadium dla wykonawcy na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy działu VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/10/2020