Lieferungen - 488084-2020

16/10/2020    S202

Polen-Poznań: Varia

2020/S 202-488084

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Nationale Identifikationsnummer: PL
Postanschrift: ul. Długa 1/2
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 61-848
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Krzysztof Dambek
E-Mail: krzysztof.dambek@skpp.edu.pl
Telefon: +48 618549088
Fax: +48 618549088
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://platformazakupowa.pl/skpp
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/skpp/aukcje
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań Dział Zamówień Publicznych pokój 603
Nationale Identifikationsnummer: PL
Postanschrift: ul. Długa 1/2, Dział Zamówień Publicznych, pok 603
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 61-848
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Izabela Sobańska platformazakupowa.pl i w sytuacji awaryjnej (np. awaria – platformazakupowa.pl)
E-Mail: izabela.sobanska@skpp.edu.pl
Fax: +48 618549093
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://platformazakupowa.pl/skpp
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/skpp/aukcje
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup (dostawa) produktu leczniczego Ponatinib – 1 pakiet

Referenznummer der Bekanntmachung: EZP/137/20
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33690000 Varia
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zakup (dostawa) produktu leczniczego Ponatinib – 1 pakiet.

Wadium 30 000 PLN.

Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp „Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub w ogłoszeniu zamówieniu”.

Wykonawca składa oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art 24 ust. 1 i 5 w dokumencie JEDZ elektronicznie. Informacja dotycząca przepisów RODO zamieszczona jest w SIWZ, załącznik nr 7. Postępowanie powyżej 13 9000 EUR.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Długa 1/2, apteka szpitalna, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakup (dostawa) produktu leczniczego Ponatinib – 1 pakiet.

Wadium 30 000 PLN.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami drogą elektroniczną za pośrednictwem (platformazakupowa.pl/skpp). W sytuacji awaryjnej, tj. awaria (platformazakupowa.pl), kontakt za pomocą e-mail: izabela.sobanska@skpp.edu.pl (nie dotyczy ofert i wymaganych dokumentów, zgodnie z SIWZ).

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1) W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

O zamówienie ubiegać się może Wykonawca, który posiada uprawnienie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, na potwierdzenie spełnienia tego warunku przedłoży:

• zezwolenie (koncesja) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w stosunku do przedmiotu zamówienia, zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. Wykonawca, którego oferta oceniona zostanie jako najkorzystniejsza dostarczy na wezwanie Zamawiającego.

2) Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia informacji z Krajowego rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na kare aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie artykułu 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o opuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w lit. A:

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

2) pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Szczegółowy wykaz dokumentów w SIWZ.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O zamówienie ubiegać się może Wykonawca, który zrealizował min. dwie dostawy, których przedmiotem była dostawa produktów leczniczych.

W celu potwierdzenia spełniania tego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) wykazu wykonanych dostaw , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.

Wykaz dostaw musi być przedstawiony w JEDZ (w wersji elektronicznej) cz. C „Zdolność techniczna i zawodowa”, Wykonawca poda min. dwie dostawy których przedmiotem były produkty lecznicze;

2) Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, na wezwanie Zamawiającego przedłoży dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego u dostawy były wykonywane.

Wykonawca przekaże te dokumenty za pośrednictwem platformy zakupowej, w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany terminu dostawy, zmiany sposobu spełnienia świadczenia, wynagrodzenia Wykonawcy oraz jeżeli zachodzi jedna z okoliczności zgodnie z art. 144 ust. 1 i 1e Pzp. Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzania zmian do umowy określone zostały w &5 załączonego do SIWZ wzoru umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/11/2020
Ortszeit: 08:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/11/2020
Ortszeit: 09:00
Ort:

Siedziba Zamawiającego, Dział Zamówień Publicznych, pokój 603, POLSKA

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Wykonawca zaproponuje dostawę przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

Produkty lecznicze

a) Wykonawca posiadać musi pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie RP produktu leczniczego, wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (nie dotyczy leków sprowadzonych w ramach tzw. Importu docelowego).

Na potwierdzenie Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie o spełnieniu tego warunku.

Wykonawca przekaże oświadczenie za pośrednictwem Platformy zakupowej, w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wybrany Wykonawca przedłoży aktualny dokument dopuszczający przedmiot zamówienia do obrotu Zamawiającemu po podpisaniu umowy, na jego żądanie.

b) Wykonawca posiada kartę charakterystyki dla zaproponowanego przedmiotu.

Wykonawca dostarczy, wraz z ofertą, Karty charakterystyki produktu leczniczego (leku).

Wykonawca przekaże dokument za pośrednictwem platformy zakupowej, w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

1.4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (poda w JEDZ).

1.5. Oferta, dokumenty (pełnomocnictwo, JEDZ).

1.5.1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osoby upoważnione do tych czynności.

a) Wypełniony „Formularz ofertowy”, zgodny z wzorem, załącznik nr 2A oraz załącznik 2 wykaz przedmiotu zamówienia (tabela), zgodnie z wzorem. Wykonawca uwzględni wszystkie elementy wymienione przez Zamawiającego we wzorach załączników: nr 2, 2A (Formularz ofertowy) załączonych do SIWZ.

b) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, dołączyć do oferty, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym – załącznik nr 7

c) Oświadczenie (dot. dopuszczenia produktów leczniczych do obrotu) – załącznik nr 8

1.5.2. Wykonawca w terminie wyznaczonym na składanie ofert zobowiązany jest złożyć na platformie zakupowej w formie elektronicznej oświadczenie i dokumenty niżej wymienione, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z SIWZ

1) Pełnomocnictwo.

1.1) Pełnomocnictwo, w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

1.2) Pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o zamówienie publiczne.

Pełnomocnictwa powinny zostać złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W sytuacji, gdy oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy zobowiązani są do przedłożenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowę, o której mowa należy przedłożyć do dnia podpisania umowy o udzielenia zamówienia, w formie elektronicznej.

2) Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu JEDZ (art. 25a Pzp).

Wykonawca, zgodnie z SIWZ część II ust. 1 złoży w formie elektronicznej oświadczenie JEDZ opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym (jednolity europejski dokument), aktualne na dzień składania ofert, potwierdzające wstępnie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/10/2020