Lieferungen - 488109-2020

16/10/2020    S202

România-Brăila: Utilaje pentru lucrări publice

2020/S 202-488109

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Consiliul Județean Brăila
Număr naţional de înregistrare: 4205491
Adresă: Piața Independenţei nr. 1
Localitate: Brăila
Cod NUTS: RO221 Brăila
Cod poștal: 810210
Țară: România
Persoană de contact: Serviciul achiziții publice
E-mail: achizitii.publice@portal-braila.ro
Telefon: +40 239619600-249
Fax: +40 239619044
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.portal-braila.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100105081
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Procurare utilaje pentru întreținere și reparații drumuri + echipamente și accesorii: lot 1 – Gudronator tractat 5 000 litri; Lot 2 – Distribuitor cribluri; Lot 3 – Distribuitor lateral de agregate; Lot 4 – Freză acostamente acționată de tractor

Număr de referinţă: 4205491_2020_PAAPD1142872
II.1.2)Cod CPV principal
43310000 Utilaje pentru lucrări publice
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitionare utilaje pentru intretinere si reparatii drumuri + echipamente si accesorii conform caietelor de sarcini, dupa cum urmeaza:

— lot 1 – gudronator tractat 5 000 litri;

— lot 2 – distribuitor cribluri;

— lot 3 – distribuitor lateral de agregate;

— lot 4 – freza acostamente actionata de tractor.

Numar de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor pana la care se pot solicita clarificari: 15 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari cu 10 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Conform art. 160 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, obligatia autoritatii contractante de a raspunde la solicitarile de clarificari este conditionata de transmiterea solicitarilor de clarificare in termenul impus prin documentatia de atribuire; a se tine cont in acest caz de termenul indicat la I.3).

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 815 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 4
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 4
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 2 – Distribuitor cribluri – 1 buc.

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
43310000 Utilaje pentru lucrări publice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO221 Brăila
Locul principal de executare:

Judetul Braila.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Distribuitor cribluri – 1 buc.

Caracteristicile tehnice ale utilajului de mai sus se regasesc in cadrul caietului de sarcini atasat la documentatia de atribuire.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 55 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 1 – Gudronator tractat 5 000 litri – 1 buc.

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
43310000 Utilaje pentru lucrări publice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO221 Brăila
Locul principal de executare:

Judetul Braila.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Gudronator tractat 5 000 litri – 1 buc.

Caracteristicile tehnice ale utilajului/echipamentelor anexe si dotarilor de mai sus se regasesc in cadrul caietului de sarcini atasat la documentatia de atribuire.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 350 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 4 – Freză acostamente acționată de tractor – 1 buc.

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
43310000 Utilaje pentru lucrări publice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO221 Brăila
Locul principal de executare:

Judetul Braila.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Freza acostamente actionata de tractor – 1 buc.

Caracteristicile tehnice ale utilajului de mai sus se regasesc in cadrul caietului de sarcini atasat la documentatia de atribuire.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 200 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 3 – Distribuitor lateral de agregate – 1 buc.

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
43310000 Utilaje pentru lucrări publice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO221 Brăila
Locul principal de executare:

Judetul Braila.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Distribuitor lateral de agregate – 1 buc.

Caracteristicile tehnice ale utilajului se regasesc in cadrul caietului de sarcini atasat la documentatia de atribuire.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 210 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerința nr. 1: operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) sau orice persoană care este membru al consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la condamnările penale.

Modalitatea prin care se demonstreaza îndeplinirea cerintei: ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE – partea „Motive de excludere" – Sectiunea A „Motive referitoare la condamnarile penale" cu informatiile aferente situatiei lui.

Cerinta 2: operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 165 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind motivele de excludere referitoare la plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale.

Modalitatea prin care se demonstreaza îndeplinirea cerintei: ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE – partea „Motive de excludere" – Sectiunea B „Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale" cu informatiile aferente situatiei lui.

Cerința nr. 3: operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 167 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la procedura de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale.

Modalitatea prin care se demonstreaza îndeplinirea cerintei: ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE – partea „Motive de excludere" – Sectiunea C „Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale" cu informatiile aferente situatiei lui. In vederea completarii DUAE se va utiliza fisierul atasat in SEAP la sectiunea „Lista de fisiere care compun Documentatia de atribuire".

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, conform prevederilor art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.

Aceste documente pot fi:

(a) certificate privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), la data prezentarii documentului;

(b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

(c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016;

(d) alte documente, dupa caz.

Informatiile prezentate trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii acestora. Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta, daca este cazul, angajamentul tertului/tertilor sustinator(i), acordul de asociere si acordul de subcontractare, urmând ca documentele justificative pentru acestea sa fie prezentate la solicitarea comisiei de evaluare numai de catre ofertantul clasat pe primul loc.

Nota 1: pentru persoane juridice straine, operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata restante cu privire la plata impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul depunerii acestora. Documentele vor fi prezentate prin traducere autorizata în limba romana.

Nota 2: in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.

Nota 3: persoanele fizice sau juridice straine si romane care desfasoara activitati in strainatate trebuie sa prezinte documentele edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii si a obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Se vor accepta: certificate – sau echivalent, cazier juridic – sau echivalent, declaratii pe propria raspundere date în fata unui notar, autoritati administrative sau judiciare sau asociatii profesionale.

Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritatile din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente edificatoare) pentru a demonstra apartenenta/înregistrarea la organele din tara respectiva si pentru a dovedi indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul statului respectiv.

Referitor la termenul legal de exigibilitate a datoriilor catre bugetul statului respectiv, ofertantii straini vor dovedi indeplinirea obligatiilor de plata in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.

Documentele vor fi prezentate in copie legalizata sau copie lizibila semnata de reprezentantul legal si stampilata avand mentiunea conform cu originalul, la care se va anexa traducerea autorizata a acestora in limba romana;

2. Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016, care ar putea duce la aparitia unui conflict de interese in sensul art. 59 din Legea 98/2016 privind achizitile publice.

Declaratia se prezinta de catre fiecare ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator, odata cu DUAE – Formular nr. 2.

In scopul evitarii conflictului de interese (in sensul art. 59 din Legea nr. 98/2016), persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:

— Chiriac Francisk Iulian – presedinte;

— Murea Catalin Dan – vicepresedinte;

— Epureanu Ionel – vicepresedinte;

— Priceputu Dumitrel – secretar al judetului;

— Dutu Mioara – director executiv Directia administratie publica contencios;

— Croitoru Dragos – director executiv adjunct Direcția administratie publica contencios;

— Dan Draguta – director executiv Directia administrare patrimoniu si evidenta bugetara;

— Lefter Nicoleta – director executiv adjunct Directia administrare patrimoniu si evidenta bugetara;

— Nisipeanu Silviu – director executiv Directia tehnica si lucrari publice;

— Stoica Luminita – director executiv Directia strategii de dezvoltare;

— Rusu Marian – arhitect sef;

— Plopeanu Camelia Marta – sef Serviciul achizitii publice;

— Vale Nicoleta – sef Serviciul de monitorizare a serviciilor comunitare de utilitati publice;

— Roxana Costea – sef birou Resurse umane;

— Lupu Aura – sef birou Directia strategii de dezvoltare;

— Gheorghe Stefan – sef Serviciul administrativ.

Consilieri judeteni: Adetu Ionel, Banica Carmen Elena, Bordea Daniela, Botea Viorel, Burtea Fanel, Capatana Marian, Chiru Laurentiu Marian, Chirsanov Mihai, Badiu Titi, Mitache Gicu, Da’Ros Mario Spiridon, Danaila Zaharia Alexandru, Dobrota Marius Valentin, Dumitru I. Aurel, Enuta Ionel, Gheorghe Lucia Nicoleta, Iordache Stefan Catalin, Lungu Danut, Rusu Ion, Marin Carmen, Mortu Viorel, Munteanu Dumitru, Nechita Ovidiu, Pascale Alfredo Vasile, Serbu Dan Lucian, Sirbu Marian, Turiac George, Vacu Adrian Catalin, Vaduva Dumitru, Varga Vasile Constantin.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. In cazul ofertantilor nerezidenti, acestia vor prezenta orice documente edificatoare din care sa rezulte forma de inregistrare sau apartenenta din punct de vedere profesional in tara de origine, iar documentele vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.

In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, ofertantul unic/ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractantul va completa DUAE – partea „Criteriile de selectie" – Sectiunea A „Capacitatea de a corespunde cerintelor", mentionand in cadrul acesteia documentele care atesta forma de inregistrare in conditiile din tara de rezidenta (de ex. certificat constatator emis de Oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul teritorial).

Autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: pentru persoanele fizice/juridice romane: certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1, 2, 3, 4. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertantul va face dovada ca a furnizat in ultimii trei ani, la nivelul a unu sau cel mult trei contracte, produse similare cu cele care fac obiectul achizitiei, respectiv utilaje pentru intretinere si reparatii drumuri.

Nota:

1. Ultimii trei ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data-limita de depunere a ofertelor. Eventualele decalari ale termenului-limita prevazut in anuntul de participare simplificat publicat initial nu vor afecta modul de calcul al perioadei;

2. In cazul unei oferte depuse in asociere, cerinta privind experienta similara poate fi indeplinita prin cumul de catre asociati. Ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din Anexa la HG nr. 395/2016.

Loturile: 1, 2, 3, 4. Proportia de subcontractare. Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. In cazul în care ofertantul are subcontractanti, ofertantul are obligatia de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte, in conformitate cu prevederile art. 219 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata in cazul în care o parte/parti din contract sunt indeplinite de subcontractanti. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare daca se vor prezenta documente relevante pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit. Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 în legatura cu subcontractantii propusi.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE – partea „Criteriile de selectie" – sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala" – subsectiunea „Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat”, indicand in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului: numărul si data contractului invocat drept experienta similară, valoarea in RON fara TVA, perioada de inceput si de sfarsit, beneficiarul, data si numărul documentului de receptie, descrierea produselor furnizate care au facut obiectul contractului. In cazul in care oferta este depusa de o asociere ori in cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, atat ofertantul asociat, cat si tertul sustinator vor completa DUAE – partea „Criteriile de selectie" – Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala" – subsectiunea „Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat” cu informatiile aferente situatiei lor. Impreuna cu DUAE si cu oferta, se vor incarca in SEAP si acordul de asociere – Formularul nr. 3, precum si angajamentul ferm de sustinere tehnica si profesionala – Formularul nr. 5. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, conform prevederilor art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, dupa cum urmeaza: procese-verbale si/sau alte documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar care sa ateste faptul ca produsele furnizate au fost livrate in conformitate cu clauzele contractuale din care sa rezulte: denumirea partilor; obiectul contractului de furniizare astfel incat sa fie rezulte toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara; beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati; valoarea; data de inceput si data de finalizare. In cazul asocierilor conditia se va considera a fi îndeplinita în mod cumulativ. Documentele trebuie sa fie datate, semnate in clar si fara prescurtari. Pentru contractele a caror valoare este exprimata in alta valuta decat in RON, pentru calculul echivalentei se va avea in vedere cursul mediu anual in RON/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Odata cu DUAE se va prezenta angajamentul tertului sustinator – Formularul nr. 5, impreuna cu documente anexa la angajament, transmise acestora de catre tertul/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora in cazul in care ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Autoritatea contractanta va lua in considerare sustinerea acordata de tertul sustinator daca sunt indeplinite in mod cumulativ conditiile:

(a) tertul/tertii sustinator(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului;

(b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontractant.

In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE partea „Criterii de selectie" – Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala" – subsectiunea „Proportia de subcontractare”, cu indicarea explicita a procentului la care se ridica partea/partile subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat. Impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si acordul de subcontractare – Formularul nr. 4. Subcontractanţii pe ale căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm, situatie in care se va respecta modelul de acord de subcontractare din documentatia de atribuire – Formularul nr. 4. De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in: partea „Motive de excludere"; partea „Criteriile de selectie" - Sectiunea A „Capacitatea de a corespunde cerintelor"; partea „Criteriile de selectie" – sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala", in situatia in care resursele sale sunt utilizate pentru indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala. In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 170 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie. In conformitate cu prevederile art. 174 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 16/11/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 16/05/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 16/11/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: în cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă solicită ofertanţilor o nouă propunere financiară, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut.

Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii autoritatii contractante prin SEAP, la rubrica „Solicitari de clarificare/Intrebari”.

Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati: in anuntul de participare publicat in SEAP, la rubrica „Lista de fisiere care compun documentatia de atribuire”.

Informațiile indicate de operatorii economici ca fiind confidențiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale și elementele confidențiale ale ofertelor, trebuie să fie însoțite de dovada care le conferă caracterul de confidențialitate.

In caz contrar, autoritatea contractanta nu va lua in considerare declaratia ofertantului.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform Legii nr. 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Consiliul Județean Brăila
Adresă: Piața Independenței nr. 1
Localitate: Brăila
Cod poștal: 810210
Țară: România
E-mail: achizitii.publice@portal-braila.ro
Telefon: +40 239619600/249
Fax: +40 239619044
Adresă internet: www.portal-braila.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
13/10/2020