Lieferungen - 488124-2020

16/10/2020    S202

Polen-Stettin: Reagentien und Kontrastmittel

2020/S 202-488124

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Postanschrift: ul. Rybacka 1
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Postleitzahl: 70-204
Land: Polen
Kontaktstelle(n): p. Marzena Kopacka-Biculewicz, p. Wioletta Orzechowska, p. Agnieszka Dobrzyńska
E-Mail: przetargi@pum.edu.pl
Telefon: +48 914800778
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.pum.edu.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://bip.pum.edu.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: www.platformazakupowa.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa odczynników do oznaczeń biochemicznych na potrzeby realizacji projektu pn. „Prace badawczo-rozwojowe związane z opracowaniem urządzenia wspierającego hemodializę – nefroVR”

Referenznummer der Bekanntmachung: DZP-262-36/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33696000 Reagentien und Kontrastmittel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do oznaczeń biochemicznych, na potrzeby realizacji projektu pn. „Prace badawczo-rozwojowe związane z opracowaniem urządzenia wspierającego hemodializę – nefroVR”, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Hauptort der Ausführung:

Zakład Rehabilitacji Medycznej i Fizjoterapii Klinicznej PUM w Szczecinie, ul. Żołnierska 54, 71-210 Szczecin.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do oznaczeń biochemicznych, na potrzeby realizacji projektu pn. „Prace badawczo-rozwojowe związane z opracowaniem urządzenia wspierającego hemodializę – nefroVR”, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.

Zamawiający gwarantuje, że w okresie realizacji zamówienia dokona, w ramach trzech dostaw, zamówień na minimum 80 % wartości zawartej umowy. Z tytułu nie wykorzystania przez zamawiającego całości zamówienia wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Zamawiający wymaga, by odczynniki, będące przedmiotem zamówienia były fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz oryginalnie zapakowane, w sposób zabezpieczający przed przypadkowym uszkodzeniem.

W ramach realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu dostawy na własny koszt i ryzyko, a także do jego wniesienia do miejsca wskazanego przez zamawiającego.

Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu z rozładunkiem do miejsca wskazanego przez zamawiającego oraz odbiorem pustych opakowań wykonawca uwzględni w cenach jednostkowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa formularz cenowy, stanowiący załącznik do SIWZ. Składając ofertę należy wypełnić Formularz cenowy i dołączyć do oferty.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/12/2020
Ende: 31/10/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

„Prace badawczo-rozwojowe związane z opracowaniem urządzenia wspierającego hemodializę – nefroVR”, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020. RPZP.01.01.00-32-0010/19-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający stosuje procedurę 24aa uPzp. Termin realizacji zamówienia: do 31.10.2021, w 3 partiach. Termin pojedynczej dostawy – maksimum 7 dni roboczych. Kryterium oceny ofert: cena 60 %, termin pojedynczej dostawy 40 %. Wadium: 1 500,00 PLN. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej musi zostać wniesione wraz z ofertą w oryginale, w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpis.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp.

3. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

4. Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, potwierdzający brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.

5. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składana ofert.

6. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składana ofert.

7. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

8. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej lub oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej z załączeniem dowodów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

9. Wykonawca zagraniczny zamiast dokumentów:

a) z pkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub m. zamieszkania lub m. zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okr. w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) z pkt 4–6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub m. zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składania ofert i dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania ofert.

10. Jeżeli w kraju wykonawcy nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub m. zamieszkania wykonawcy lub m. zamieszkania tej osoby, z zachowaniem terminów z pkt 9.

11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej m. zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1, składa dokument, o którym mowa w pkt 9a, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym m. zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, z zachowaniem terminów o których mowa w pkt 9.

W przypadku ofert wspólnych oświadczenia i dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Dokumenty mogą być złożone w oryginale, w postaci dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w elektronicznej kopii dokumentu/oświadczenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Termin pojedynczej dostawy od zamówienia – maksimum 7 dni roboczych, z zastrzeżeniem, że wykonawca w kryterium oceny ofert może zadeklarować krótszy termin w pełnych dniach roboczych. Zapłata za dostawę partii odczynników następować będzie przelewem na rachunek wskazany przez wykonawcę, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia do siedziby zamawiającego. Zamawiający dopuszcza dostarczanie e-faktur drogą elektroniczną na adres (kwestura@pum.edu.pl). Termin gwarancji minimum 6 miesięcy, licząc od daty pojedynczej dostawy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/11/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/11/2020
Ortszeit: 10:30
Ort:

Pokój 30 w budynku od ul. Podgórnej 22 w Szczecinie.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na (www.platformazakupowa.pl).

2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony (platformazakupowa.pl) to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s. (platformazakupowa.pl) jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024 x 768 pikseli.

3. Wszystkie dokumenty i oświadczenia nie wymagające szyfrowania, czyli dokumenty i oświadczenia składane po otwarciu ofert mogą być składane przy użyciu formularzy dostępnych na platformie zakupowej (www.patformazakupowa.pl) albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres przetargi@pum.edu.pl, poprzez „wyślij wiadomość” lub z dodaniem załączników.

4. Oferta oraz dokumenty i oświadczenia (JEDZ, pełnomocnictwa), składane wraz z ofertą, wymagają szyfrowania i mogą zostać złożone wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej na (www.platformazakupowa.pl). Nie jest możliwe przesłanie oferty, a także oświadczeń JEDZ, pełnomocnictw i innych oświadczeń lub dokumentów dołączanych do oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej, gdyż taki sposób użycia środka komunikacji elektronicznej nie zapewnia szyfrowania.

5. Adres e-mail do przesłania faktury elektronicznej (kwestura@pum.edu.pl).

6. Postępowanie w każdej części prowadzone jest z zastosowaniem art. 24aa ustawy Pzp.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 wnosi się terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach, stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

8. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

9. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.

10. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/10/2020