Leveringen - 488138-2020

16/10/2020    S202

Polen-Inowrocław: Dieselbrandstof (EN 590)

2020/S 202-488138

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
Postadres: Ks. P. Wawrzyniaka 33
Plaats: Inowrocław
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 88-100
Land: Polen
Contactpersoon: Piotr Katulski
E-mail: logistyka@mpk.inowroclaw.pl
Telefoon: +48 523576068
Fax: +48 523576060
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.mpk.inowroclaw.pl
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: regularne przewozy miejskie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sukcesywne dostawy oleju napędowego

Referentienummer: 04/ZL/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134220 Dieselbrandstof (EN 590)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL617 Inowrocławski
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020