Leveringen - 488155-2020

16/10/2020    S202

Polen-Łódź: Isotopische reagentia

2020/S 202-488155

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Nationaal identificatienummer: PL113
Postadres: Pomorska 251
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
Postcode: 92-213
Land: Polen
Contactpersoon: Katarzyna Konopska
E-mail: k.konopskal@csk.umed.pl
Telefoon: +48 426757489
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.csk.umed.pl
Adres van het kopersprofiel: http://www.csk.umed.pl/przetargi/profil-nabywcy/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.csk.umed.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: SP ZOZ
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawy generatorów/radiofarmaceutyków / zestawów do znakowania technetem na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Referentienummer: 65/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696400 Isotopische reagentia
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia są dostawy generatorów/radiofarmaceutyków / zestawów do znakowania technetem na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z podziałem na 22 zadania, zgodnie z przedstawionym Opisem przedmiotu zamówienia w tabelach nr 1A i 1B części B Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień: CPV 09344000-2; CPV 33696400-9.

Zamówienia będą realizowane na podstawie częściowych zapotrzebowań zgłaszanych w miarę bieżących potrzeb w okresie obowiązywania umowy. Przedstawione w załączniku nr 1 części C SIWZ ilości produktów i dostaw są szacunkowe i nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę ich pełnej realizacji. Dostawy będą wykonywane na koszt Zamawiającego i ryzyko Wykonawcy do Zakładu Medycyny Nuklearnej Szpitala przy ul. Czechosłowackiej 8/10, 92-216 Łódź.

Opis części zamówienia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – Wykonawca może złożyć ofertę na każde z 22 zadań.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawy generatorów/radiofarmaceutyków / zestawów do znakowania technetem na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09344000 Radio-isotopen
33696400 Isotopische reagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zamówienie o wartości powyżej 139 000 EUR. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia znajduje się w tabelach nr 1A i 1B części B Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz załączniku nr 1 części C SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

1. posiadanie zezwolenia, na wytwarzanie produktów leczniczych;

2. pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wszystkich oferowanych produktów leczniczych.

Przed podpisaniem umowy należy dostarczyć:

1. zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z art. 38 ustawy z 6.9.2001 Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 20...

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Należność za dostawę zostanie uregulowana przez Zamawiającego nie później niż w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/11/2020
Plaatselijke tijd: 09:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 15/01/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Otwarcie ofert odbędzie się w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 w pok. 254 (parter, budynek A-3), POLSKA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251, POLSKA, tel. +48 426757500, fax (42) 678 93 68 (www.csk.umed.pl) e-mail: zam.publ@csk.umed.pl Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest pan: mgr Bartłomiej Jabłoński; b.jablonski@csk.umed.pl tel. +48 426757622.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,

— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:

— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Plaats: Warszawa
Land: Polen
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i terminów składania odwołań znajdują się w rozdziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020