Leveringen - 488155-2020

16/10/2020    S202

Polska-Łódź: Odczynniki izotopowe

2020/S 202-488155

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Krajowy numer identyfikacyjny: PL113
Adres pocztowy: Pomorska 251
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 92-213
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Konopska
E-mail: k.konopskal@csk.umed.pl
Tel.: +48 426757489
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.csk.umed.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.csk.umed.pl/przetargi/profil-nabywcy/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.csk.umed.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: SP ZOZ
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawy generatorów/radiofarmaceutyków / zestawów do znakowania technetem na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Numer referencyjny: 65/2020
II.1.2)Główny kod CPV
33696400 Odczynniki izotopowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są dostawy generatorów/radiofarmaceutyków / zestawów do znakowania technetem na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z podziałem na 22 zadania, zgodnie z przedstawionym Opisem przedmiotu zamówienia w tabelach nr 1A i 1B części B Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień: CPV 09344000-2; CPV 33696400-9.

Zamówienia będą realizowane na podstawie częściowych zapotrzebowań zgłaszanych w miarę bieżących potrzeb w okresie obowiązywania umowy. Przedstawione w załączniku nr 1 części C SIWZ ilości produktów i dostaw są szacunkowe i nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę ich pełnej realizacji. Dostawy będą wykonywane na koszt Zamawiającego i ryzyko Wykonawcy do Zakładu Medycyny Nuklearnej Szpitala przy ul. Czechosłowackiej 8/10, 92-216 Łódź.

Opis części zamówienia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – Wykonawca może złożyć ofertę na każde z 22 zadań.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawy generatorów/radiofarmaceutyków / zestawów do znakowania technetem na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09344000 Izotopy promieniotwórcze
33696400 Odczynniki izotopowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie o wartości powyżej 139 000 EUR. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia znajduje się w tabelach nr 1A i 1B części B Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz załączniku nr 1 części C SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

1. posiadanie zezwolenia, na wytwarzanie produktów leczniczych;

2. pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wszystkich oferowanych produktów leczniczych.

Przed podpisaniem umowy należy dostarczyć:

1. zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z art. 38 ustawy z 6.9.2001 Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 20...

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Należność za dostawę zostanie uregulowana przez Zamawiającego nie później niż w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/11/2020
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/01/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/11/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 w pok. 254 (parter, budynek A-3), POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251, POLSKA, tel. +48 426757500, fax (42) 678 93 68 (www.csk.umed.pl) e-mail: zam.publ@csk.umed.pl Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest pan: mgr Bartłomiej Jabłoński; b.jablonski@csk.umed.pl tel. +48 426757622.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,

— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:

— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i terminów składania odwołań znajdują się w rozdziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/10/2020