Leveringen - 488155-2020

16/10/2020    S202

Polen-Łódź: Isotopische reagentia

2020/S 202-488155

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Nationaal identificatienummer: PL113
Postadres: Pomorska 251
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
Postcode: 92-213
Land: Polen
Contactpersoon: Katarzyna Konopska
E-mail: k.konopskal@csk.umed.pl
Telefoon: +48 426757489
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.csk.umed.pl
Adres van het kopersprofiel: http://www.csk.umed.pl/przetargi/profil-nabywcy/
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawy generatorów/radiofarmaceutyków / zestawów do znakowania technetem na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Referentienummer: 65/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696400 Isotopische reagentia
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawy generatorów/radiofarmaceutyków / zestawów do znakowania technetem na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09344000 Radio-isotopen
33696400 Isotopische reagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/11/2020
Plaatselijke tijd: 09:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020