Lieferungen - 488166-2020

16/10/2020    S202

Polen-Warschau: Softwarepaket und Informationssysteme

2020/S 202-488166

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Województwo Mazowieckie
Postanschrift: ul. Jagiellońska 26
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 03-719
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Luiza Buze
E-Mail: luiza.buze@mazovia.pl
Telefon: +48 223141668
Fax: +48 223141670
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.mazovia.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: administracja samorządowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa pakietu subskrypcji oprogramowania dla szkół w ramach projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” dofinansowanego ze środków RPO WM

Referenznummer der Bekanntmachung: ES-NR-IV.ZP.D.272.57.2020.LB
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pakietów subskrypcji oprogramowania standardowego – 9072 licencji w ramach umowy trwającej 12 miesięcy od aktywacji pakietów w ramach projektu: „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego", realizowanego w ramach X osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, poddziałanie 10.1.1 „Edukacja Ogólna”, Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48517000 IT-Softwarepaket
48190000 Unterrichtssoftwarepaket
48600000 Datenbank- und -Betriebssoftwarepaket
48500000 Kommunikations- und Multimedia-Softwarepaket
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pakietów subskrypcji oprogramowania standardowego – 9072 licencji w ramach umowy trwającej 12 miesięcy od aktywacji pakietów w ramach projektu: „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego", realizowanego w ramach X osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, poddziałanie 10.1.1 „Edukacja Ogólna”, Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy (aktywacji) pakietu subskrypcji oprogramowania / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 42
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

„Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” – nr: RPMA.10.01.01-14-e047/20.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 26 000,00 PLN brutto.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

§ 1. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Pzp.

2. Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

4. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5. Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 Pzp zachodzące choćby względem pojedynczego Wykonawcy dyskwalifikują całą grupę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

§ 2. Podstawy wykluczenia z postępowania:

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 Pzp.

§ 3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1. Wykonawca za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego, o której mowa w sekcji I.3 ogłoszenia wyłącznie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przesyła ofertę wraz z aktualnym na dzień składania ofert oświadczeniem w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowić będą wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest każdy z Wykonawców występujących wspólnie. Oświadczenie ma potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji, informacje, w jakiej części zamierza powierzyć wykonanie zamówienia i podaje firmy, nazwy proponowanych podwykonawców, które są mu znane.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego i formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie platformy dotyczącej danego postępowania.

5. W celu potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 Pzp Wykonawca składa:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; cd. w sekcji VI.3.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, któremu udzieli zamówienia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny wskazanej w ofercie Wykonawcy.

2. Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze ogólnych warunków umowy stanowiących załącznik 3 do specyfikacji.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/11/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/11/2020
Ortszeit: 10:10
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Wydział Zamówień Publicznych, pokój 301, ul. Okrzei 35, Warszawa, POLSKA

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cd. z sekcji III.1.3:

3) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp (informacja zamieszczana po otwarciu ofert), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp;

4) oświadczenia własne Wykonawcy.

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 5 zobowiązany jest każdy z Wykonawców występujących wspólnie (zależnie od statusu podmiotu).

6. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w specyfikacji, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa w ust. 6, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

9. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba że pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty dokumentów.

10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 5 w sekcji III.1.3 ogłoszenia składa odpowiednio dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

11. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

12. Zamawiający zaleca:

1) ofertę należy sporządzić w jęz. pol., a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne zaleca się stosować format danych .pdf;

2) dokumenty w formacie innym niż .pdf zaleca się, w miarę możliwości, konwertować do formatu .pdf, ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis w formacie PAdES;

3) w przypadku składania dokumentów w formacie innym niż .pdf (np. .doc, .docx), zaleca się stosować podpis w formacie XAdES o typie zewnętrznym. W takim wypadku należy przekazać Zamawiającemu plik z podpisywaną treścią oraz plik z rozszerzeniem XAdES o tej samej nazwie;

4) ePUAP nie jest certyfikowanym podpisem kwalifikowanym.

13. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykazując jednocześnie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Składając ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej Wykonawca zamieszcza Informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w osobnym pliku, oznaczonym jako tajemnica przedsiębiorstwa.

14. Skrót Pzp oznacza ustawę Prawo zamówień publicznych, skrót SIWZ/specyfikacja oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczoną na platformie zakupowej Zamawiającego (https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia)

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dział VI art. 179–198 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/10/2020