Leveringen - 488192-2020

16/10/2020    S202

Polen-Stargard: Dieselolie

2020/S 202-488192

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o.
Postadres: ul. Składowa 1
Plaats: Stargard
NUTS-code: PL428 Szczeciński
Postcode: 73-110
Land: Polen
Contactpersoon: Krzysztof Dybała, Marek Jarmoluk, Sławomir Lewandowski
E-mail: mpk@mpkstargard.pl
Telefoon: +48 915732213
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.mpkstargard.pl
Adres van het kopersprofiel: www.platformazakupowa.pl/pn/mpkstargard
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Postadres: ul. Okrzei 6
Plaats: Stargard
NUTS-code: PL42 Zachodniopomorskie
Postcode: 73-110
Land: Polen
E-mail: mpgk@mpgk.stargard.pl
Telefoon: +48 915111274
Fax: +48 915772128
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.mpgk.stargard.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Postadres: ul. Struga 29
Plaats: Stargard
NUTS-code: PL42 Zachodniopomorskie
Postcode: 73-110
Land: Polen
E-mail: biuro@tbs.stargard.pl
Telefoon: +48 915784750
Fax: +48 915771535
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.tbs.stargard.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
Postadres: ul. Bogusława IV 15
Plaats: Stargard
NUTS-code: PL42 Zachodniopomorskie
Postcode: 73-110
Land: Polen
E-mail: biuro@zzo.stargard.pl
Telefoon: +48 915733536
Fax: +48 915733536
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.zzo.stargard.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Postadres: ul. Nasienna 6
Plaats: Stargard
NUTS-code: PL42 Zachodniopomorskie
Postcode: 73-110
Land: Polen
E-mail: pec@pec.stargard.pl
Telefoon: +48 915788400
Fax: +48 915788452
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.pec.stargard.pl
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawy oleju napędowego

Referentienummer: ZP-1/2021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134100 Dieselolie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020