Dienstleistungen - 488212-2017

07/12/2017    S235    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Beaufsichtigung der Bauarbeiten

2017/S 235-488212

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Centrum Edukacji Artystycznej
525-10-03-814
ul. Brzozowa 35
Warszawa
00-258
Polen
Kontaktstelle(n): Krzysztof Mondzielewski
Telefon: +48 224210621
E-Mail: sekretariat@cea.art.pl
Fax: +48 224210633
NUTS-Code: PL911

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.cea.art.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Postępowanie 139/2017 – Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad termomodernizacją wraz z przebudową, rozbudową i adaptacją poszpitalnego zespołu budynków na potrzeby PSM I i II stopnia im. H.

Referenznummer der Bekanntmachung: FS.2601.146.2017.ZO
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71247000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi pełnienia obowiązków wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Żaganiu.

2. Wykonawca, mając na względzie zakres prowadzonych robót budowlanych, ma zapewnić udział branżowych inspektorów nadzoru posiadających stosowne uprawnienia w liczbie i w zakresie czasowym, niezbędnym do prawidłowej realizacji całości nadzorowanych robót budowlanych

3. Informacje pomocnicze:

a) Szacunkowa wartość robót, których dotyczy nadzór inwestorski została określona na kwotę 30 221 655,54 PLN netto.

b) Zakres wykonywanych przez wykonawcę prac szczegółowo określają:

— Projekt budowlany,

— Projekt wykonawczy,

— Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

— Przedmiary robót.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 203 252.04 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71318000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL43
Hauptort der Ausführung:

Ul. Żelazna 1, 68-100 Żagań.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

W ramach pełnienia funkcji inspektora nadzoru w skład podstawowych obowiązków wchodzą.

W szczególności:

a) realizacja obowiązków przypisanych Nadzorowi Inwestorskiemu zawartych w umowie na realizację robót budowlanych (Załącznik nr 10 do SIWZ)

b) prowadzenie nadzoru nad wykonaniem robót i ich finansowaniem zgodnie z harmonogramem robót;

c) uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego, w tym zwoływane z inicjatywy przedstawiciela Zamawiającego;

d) przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją projektu, przygotowywania projektów korespondencji związanej z prowadzonymi robotami na rzecz administracji i organów kontrolnych;

e) inicjowanie lub opiniowanie propozycji zmian do umowy, lub realizacji robót dodatkowych (art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp), w tym weryfikacji konieczności ich wykonania, zgodności z przepisami prawa, przygotowania niezbędnej dokumentacji. W tym samym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany w przypadku konieczności zastosowania zamiennych rozwiązań i materiałów, bądź to w przypadku ujawnienia wad dokumentacji projektowej.

f) podejmowanie wszelkich działań umożliwiających prawidłową realizację robót;

g) prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacją robót zgodnie z Prawem Budowlanym;

h) pełnienie funkcji koordynacyjnych na budowie;

i) zarządzanie zespołem branżowych inspektorów nadzoru

j) stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Inwestora;

k) terminowe przygotowanie dokumentów niezbędnych do rozliczeń z wykonawcą robót budowlanych, w tym opracowywanie dokumentów rozliczeniowych, sprawozdań i innych dokumentów wymaganych przy realizacji robót, współpraca w tym zakresie z Inwestorem, projektantem i wykonawcą robót budowlanych;

l) podejmowanie wszelkich niezbędnych działań w celu ochrony interesów Inwestora;

m) w okresie 1 roku od odbioru końcowego robót budowlanych wspieranie działań Zamawiającego mającego na celu realizację obowiązków wykonawcy robót budowlanych wynikających z gwarancji i rękojmi.

n) sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi zgodnie z art. 25, 26 i 27 Prawa Budowlanego oraz zasadami działania Inspektora nadzoru.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie Inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno–budowlanej / Gewichtung: 20,00
Qualitätskriterium - Name: Częstotliwość wizyt na budowie / Gewichtung: 20,00
Preis - Gewichtung: 60,00
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: POIS.01.03.01-00-0198/16
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 159-328750
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
08/11/2017
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Nadzory Budowlane i Projektowanie Ewa Milewska Mrożek
924-161-11-12
ul. Halicka 4
Żagań
68-100
Polen
NUTS-Code: PL43
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 115 179.09 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 203 252.04 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Pełnienie nadzoru branżowego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587700
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587701

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587700
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587701

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
02/12/2017