Lieferungen - 488220-2020

16/10/2020    S202

Polska-Poznań: Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

2020/S 202-488220

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu
Krajowy numer identyfikacyjny: DOSTAWA MIĘSA CZERWONEGO, WĘDLIN Z MIĘSA CZERWONEGO, TŁUSZCZÓW ZWIERZĘCYCH, DOSTAWA MIĘSA DROBIOWEG
Adres pocztowy: Bukowska 34
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 60-811
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja zamówień publicznych
E-mail: 14wog.przetargi@ron.mil.pl
Faks: +48 261577204
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.14wog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.14wog.wp.mil.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/14wog_wp
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka wojskowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa mięsa czerwonego, wędlin z mięsa czerwonego, tłuszczów zwierzęcych, dostawa mięsa drobiowego oraz dostawa wędlin z mięsa drobiowego

Numer referencyjny: 49/z/2020
II.1.2)Główny kod CPV
15100000 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostaw mięsa czerwonego, wędlin z mięsa czerwonego i tłuszczów zwierzęcych dostawa mięsa drobiowego oraz dostawa wędlin z mięsa drobiowego dla 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w tabeli zgodnie z załącznikiem nr 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 do SIWZ oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 do SIWZ (załącznik nr 1 do umowy).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1 – dostawa mięsa czerwonego

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15100000 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsca dostawy:

1) ul. Wojska Polskiego 86/90, 60-628 Poznań, POLSKA;

2) ul. Bukowska 34, 60-811 Poznań, POLSKA;

3) ul. Ogrodowa 1, 62-003 Biedrusko, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Antrykot wołowy b/k kręg., wołowina ekstra, polędwica wołowa, wołowina zrazowa b/k , karkówka, wieprzowa b/k, łopatka wieprzowa b/k, schab wieprzowy b/k, żeberka wieprzowe, szynka wieprzowa b/k, mięso wieprzowe od szynki b/k drobne, golonka wieprzowa b/k – pakowana próżniowo, ozorki wieprzowe.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Posiadanie systemu ISO / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia wartości umowy dla każdego zadania częściowego o maksymalnie 90 % PLN netto na zakup dodatkowych ilości towaru wyszczególnionych w załączniku nr 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 za określone w nim ceny jednostkowe, w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na określony asortyment niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania Zamawiającego. Wykorzystanie prawa opcji uzależnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia wadium na całość zamówienia w wysokości:

— zadanie nr 1 – 5 600,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2 – dostawa wędlin z mięsa czerwonego

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15100000 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsca dostawy:

1) ul. Wojska Polskiego 86/90, 60-628 Poznań, POLSKA;

2) ul. Bukowska 34, 60-811 Poznań, POLSKA;

3) ul. Ogrodowa 1, 62-003 Biedrusko, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pasztetowa, salceson włoski, salceson ozorkowy, kaszanka z kaszy gryczanej, kiełbasa salami, kiełbasa myśliwska, kiełbasa jałowcowa, kiełbasa parówkowa, parówki z szynki, mortadela, kiełbasa biała parzona, kiełbasa podlaska, kiełbasa wiejska, kiełbasa śląska, kiełbasa toruńska, kiełbasa zwyczajna, kiełbasa krakowska parzona, kiełbasa szynkowa wieprzowa, kiełbasa krakowska sucha, kiełbasa żywiecka, kabanosy, baleron, polędwica wędzona wieprzowa, szynka wieprzowa wędzona, szynka wieprzowa gotowana, szynka wieprzowa konserwowa, boczek wędzony parzony b/k, pasztet wieprzowy pieczony, golonka wieprzowa, ogonówka.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Posiadanie systemu ISO / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia wartości umowy dla każdego zadania częściowego o maksymalnie 90 % PLN netto na zakup dodatkowych ilości towaru wyszczególnionych w załączniku nr 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 za określone w nim ceny jednostkowe, w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na określony asortyment niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania Zamawiającego. Wykorzystanie prawa opcji uzależnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia wadium na całość zamówienia w wysokości:

— zadanie nr 2 – 4 800,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 3 – dostawa tłuszczów zwierzęcych

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15400000 Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsca dostawy:

1) ul. Wojska Polskiego 86/90, 60-628 Poznań, POLSKA;

2) ul. Bukowska 34, 60-811 Poznań, POLSKA;

3) ul. Ogrodowa 1, 62-003 Biedrusko, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Smalec wieprzowy, słonina.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Posiadanie systemu ISO / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia wartości umowy dla każdego zadania częściowego o maksymalnie 90 % PLN netto na zakup dodatkowych ilości towaru wyszczególnionych w załączniku nr 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 za określone w nim ceny jednostkowe, w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na określony asortyment niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania Zamawiającego. Wykorzystanie prawa opcji uzależnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia wadium na całość zamówienia w wysokości:

— zadanie nr 3 – 40,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 4 – dostawa mięsa drobiowego

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15100000 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsca dostawy:

1) ul. Wojska Polskiego 86/90, 60-628 Poznań, POLSKA;

2) ul. Bukowska 34, 60-811 Poznań, POLSKA;

3) ul. Ogrodowa 1, 62-003 Biedrusko, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Noga z kurczaka, filet z piersi kurczaka, filet z piersi indyka, wątroba z kurczaka, żołądki z kurczaka.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Posiadanie systemu ISO / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia wartości umowy dla każdego zadania częściowego o maksymalnie 90 % PLN netto na zakup dodatkowych ilości towaru wyszczególnionych w załączniku nr 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 za określone w nim ceny jednostkowe, w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na określony asortyment niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania Zamawiającego. Wykorzystanie prawa opcji uzależnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia wadium na całość zamówienia w wysokości:

— zadanie nr 4 – 2 300,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 5 – dostawa wędlin z mięsa drobiowego

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15100000 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsca dostawy:

1) ul. Wojska Polskiego 86/90, 60-628 Poznań, POLSKA;

2) ul. Bukowska 34, 60-811 Poznań, POLSKA;

3) ul. Ogrodowa 1, 62-003 Biedrusko, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Kabanosy drobiowe , kiełbasa szynkowa drobiowa, parówki z fileta z kurczaka, szynka drobiowa, szynka z indyka, mortadela drobiowa.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Posiadanie systemu ISO / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia wartości umowy dla każdego zadania częściowego o maksymalnie 90 % PLN netto na zakup dodatkowych ilości towaru wyszczególnionych w załączniku nr 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 za określone w nim ceny jednostkowe, w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na określony asortyment niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania Zamawiającego. Wykorzystanie prawa opcji uzależnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia wadium na całość zamówienia w wysokości:

— zadanie nr 5 – 480,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Obowiązująca decyzja administracyjna właściwego powiatowego lekarza weterynarii w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia albo przedłużenia zatwierdzenia zakładów, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 824 t.j.) – jeżeli ustawa nakłada obowiązek takich uprawnień lub obowiązująca decyzja administracyjna właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia, przedłużenia warunkowego zatwierdzenia zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia nie zwierzęcego lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1252 t.j.) – jeżeli nakłada obowiązek takich uprawnień lub zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzenia zakładów produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2007 r. nr 106, poz. 730).

Ww. decyzja musi określać rodzaj i zakres prowadzonej działalności oraz rodzaj żywności będącej przedmiotem zamówienia.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – Wykonawca wykonał lub wykonuje należycie dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia i których suma dostaw odpowiada wartościom brutto podanym poniżej:

— zadanie nr 1 – 100 000,00 PLN brutto – minimalna dostawa 50 000,00 PLN brutto,

— zadanie nr 2 – 100 000,00 PLN brutto – minimalna dostawa 50 000,00 PLN brutto,

— zadanie nr 3 – 2 000,00 PLN brutto,

— zadanie nr 4 – 100 000,00 PLN brutto – minimalna dostawa 50 000,00 PLN brutto,

— zadanie nr 5 – 20 000,00 PLN brutto – minimalna dostawa 10 000,00 PLN brutto.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków dotyczących zdolności technicznej, Zamawiający wymaga: wykazu wykonanych lub wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały lub są wykonywane należycie – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy, na wezwanie Zamawiającego przedłoży: umowę konsorcjum, regulującą współpracę Wykonawców składających wspólną ofertę – w przypadku, gdy Wykonawcą będzie konsorcjum; umowę spółki cywilnej – w przypadku, gdy Wykonawcą będzie spółka cywilna. Wykonawca przed podpisaniem umowy o wykonanie zamówienia przedłoży Zamawiającemu:

a) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

b) opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej) z rozszerzonym zakresem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone przez produkty wyprodukowane lub/i dostarczone przez Wykonawcę. Wartość polisy winna być równa lub wyższa wartości zawieranej umowy. W przypadku braku polisy inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie i wartości jw.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Skrócenie terminu składania ofert – wstępne ogłoszenie informacyjne.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 088-209812
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/10/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/10/2020
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego: bud nr 9.

Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej, pod rygorem nieważności kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres (https://platformazakupowa.pl/pn/14wog_wp)

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków, Zamawiający wymaga: w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym – aktualne na dzień składania ofert oświadczenie. W celu potwierdzenia spełnienia warunków dotyczących kompetencji Wykonawcy, Zamawiający wymaga:

— obowiązującą decyzję administracyjną właściwego powiatowego lekarza weterynarii w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia albo przedłużenia zatwierdzenia zakładów, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 824 t.j.), jeżeli ustawa nakłada obowiązek takich uprawnień lub

— obowiązującą decyzję administracyjną właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia, przedłużenia warunkowego zatwierdzenia zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia nie zwierzęcego lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1252 t.j.) – jeżeli nakłada obowiązek takich uprawnień lub

— zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzenia zakładów produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2007 r. nr 106, poz. 730);

Ww. decyzja musi określać rodzaj i zakres prowadzonej działalności oraz rodzaj żywności będącej przedmiotem zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków dotyczących zdolności technicznej, Zamawiający wymaga: wykazu wykonanych lub wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały lub są wykonywane należycie – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga:

1) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert;

2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

4) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

W celu spełnienia warunków dotyczących przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga:

1) dokument potwierdzający wdrożenie systemu HACCP w jednej z następujących form: certyfikat systemu HACCP wdrożonego przez firmy posiadające akredytację i uprawnienia Polskiego Centrum Akredytacyjnego z siedzibą w Warszawie lub zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego systemu HACCP; przedłożone zaświadczenie winno potwierdzać, że Wykonawca wdrożył oraz stosuje zasady systemu HACCP – podstawa prawna: art. 59 i 73 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1252 t.j.).

Klauzula informacyjna RODO zawarta jest w rozdziale XX SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławcze
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dział VI ustawy Pzp.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/10/2020