Leveringen - 488254-2020

16/10/2020    S202

Nederland-Alkmaar: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2020/S 202-488254

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord- Kennemerland/West-Friesland (Horizon College)
Nationaal identificatienummer: 28694649
Postadres: Kruseman van Eltenweg 4
Plaats: Alkmaar
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 1817 BC
Land: Nederland
Contactpersoon: Brenda Nootenboom
E-mail: b.nootenboom@horizoncollege.nl
Telefoon: +31 725476600
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.horizoncollege.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/c956c3cda2e35c94234566685d8305c3
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Via het dashboard van de aanbesteding op TenderNed.nl, tab Communicatie, berichten
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
E-mail: info@tenderned.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/c956c3cda2e35c94234566685d8305c3
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aanbesteding food

Referentienummer: HC-204201
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Levering van dagverse producten, grondstoffen, dranken en aanverwante producten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 450 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dagverse producten, grondstoffen, dranken en aanverwante producten, t.b.v opleiding Horeca

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL32 Noord-Holland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Over een periode van vier jaar 1 400 000,- EUR inclusief btw.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 280 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/02/2021
Einde: 31/01/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Drie keer een verlenging van een jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Initiële periode van een jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grondstoffen en aanverwante producten t.b.v. opleiding Brood & banket

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15800000 Diverse voedingsmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL32 Noord-Holland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voor een periode van vier jaar: 184 000,- EUR inclusief btw.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 165 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/02/2021
Einde: 31/01/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Drie keer een verlenging van een jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Initiële periode van een jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/11/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 01/02/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/11/2020
Plaatselijke tijd: 13:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland
Postadres: Kruseman van Eltenweg 4
Plaats: Alkmaar
Postcode: 1817 BC
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Niet van toepassing
Plaats: Niet van toepassing
Land: Nederland
E-mail: niet@van.toepassing
Internetadres: http://www.nietvantoepassing.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland
Postadres: Kruseman van Eltenweg 2
Plaats: Alkmaar
Postcode: 1817 BC
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020