Leveringen - 488281-2020

16/10/2020    S202

Kroatië-Zagreb: Biomedische uitrusting

2020/S 202-488281

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Grad Zagreb
Nationaal identificatienummer: 61817894937
Postadres: Avenija Dubrovnik 15
Plaats: Zagreb
NUTS-code: HR041 Grad Zagreb
Postcode: 10020
Land: Kroatië
E-mail: javna.nabava@zagreb.hr
Telefoon: +385 16503788
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.zagreb.hr
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Visokoprotočni u potpunosti automatizirani uređaj za amplifikaciju nukleinske kiseline

Referentienummer: 010-003-71-2020-EVV
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38434540 Biomedische uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 560 000.00 HRK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38434540 Biomedische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR041 Grad Zagreb
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 560 000.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/11/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Kroatisch

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020