Leveringen - 488287-2020

16/10/2020    S202

Tsjechië-Praag: Generatoraggregaten met motoren met compressieontsteking

2020/S 202-488287

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace
Nationaal identificatienummer: 00023698
Postadres: Podolské nábřeží 157/36
Plaats: Praha 4
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 147 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Lenka Helclová
E-mail: lenka.helclova@umpd.eu
Telefoon: +420 296511212
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.upmd.cz
Adres van het kopersprofiel: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUPMD
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Pořízení dieselagregátu II.

Referentienummer: 12/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31121100 Generatoraggregaten met motoren met compressieontsteking
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 276 000.00 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 276 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 90
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch, Slowaaks

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020