Leveringen - 488301-2020

Submission deadline has been amended by:  537732-2020
16/10/2020    S202

Tsjechië-Praag: Hospitaalbedden

2020/S 202-488301

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nemocnice Na Homolce
Nationaal identificatienummer: 00023884
Postadres: Roentgenova 37/2
Plaats: Praha 5 - Motol
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 150 30
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Anna Csabová
E-mail: anna.csabova@homolka.cz
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.homolka.cz
Adres van het kopersprofiel: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilHomolka
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nemocniční lůžka a lehátka

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33192100 Hospitaalbedden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 688 000.00 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lůžko pro intenzivní péči s antidekubitní matrací včetně příslušenství

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33192100 Hospitaalbedden
33192120 Ziekenhuisbedden
50421000 Reparatie en onderhoud van medische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 392 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lůžko pro standardní lůžkovou péči včetně příslušenství

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33192100 Hospitaalbedden
33192120 Ziekenhuisbedden
50421000 Reparatie en onderhoud van medische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 903 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lehátka pro zákroky a transport včetně příslušenství

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33192100 Hospitaalbedden
33192120 Ziekenhuisbedden
50421000 Reparatie en onderhoud van medische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 393 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020