Leveringen - 488339-2020

16/10/2020    S202

Nederland-Winterswijk: Computeruitrusting en -benodigdheden

2020/S 202-488339

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Winterswijk
Nationaal identificatienummer: 7669994
Postadres: Stationsstraat 25
Plaats: Winterswijk
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 7101 GH
Land: Nederland
Contactpersoon: Ceciel Lurvink
E-mail: clurvink@winterswijk.nl
Telefoon: +31 543543543
Fax: +31 543543065
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.winterswijk.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/816d52306d8b8630ce4c31af4ddbd208
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/816d52306d8b8630ce4c31af4ddbd208
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dynamisch aankoopsysteem ICT hardware – mobiele (communicatie) apparaten en werkplek hardware en aanvullende dienstverlening

Referentienummer: n.v.t.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Gemeente Winterswijk stelt het Dynamisch Aankoop Systeem (hierna: DAS) in voor het aanschaffen van verschillende soorten ICT hardware, mobiele (communicatie) apparaten, werkplek hardware en aanvullende dienstverlening. De gemeente Winterswijk heeft met betrekking tot de veranderende omstandigheden behoefte aan een flexibele wijze voor het aanschaffen van verschillende ICT hardware en (communicatie) apparatuur (zoals thin clients, laptops, tablets, smartphones, etc.) en aanvullende dienstverlening.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32000000 Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL225 Achterhoek
Voornaamste plaats van uitvoering:

Winterswijk

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Beschreven in de toelatingsleidraad.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Beste prijs en kwaliteit zoals beschreven in de Toelatingsleidraad / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 13/11/2020
Einde: 12/11/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De gemeente Winterswijk verlengt de duur van het DAS telkens met één (1) jaar. De DAS loopt af van rechtswege op het moment dat de gemeente Winterswijk minimaal één maand van te voren, en wel voor 13 oktober van dat jaar aangeeft de DAS niet meer te continueren.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Opdracht loopt van vanaf 13.11.2020 tot 12.11.2021 met een jaarlijkse verlenging.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Geen crimineel verleden.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/11/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 23/11/2020
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Gelderland
Postadres: Walburgstraat 2-4
Plaats: Arnhem
Postcode: 6811 CD
Land: Nederland
E-mail: kanton.arnhem@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883612000
Fax: +31 883610374
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020