Fournitures - 48835-2023

25/01/2023    S18

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe

2023/S 018-048835

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adres pocztowy: ul. Targowa 74
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 03-734
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ilona Szarek
E-mail: ilona.szarek@plk-sa.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.plk-sa.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa w 2021 r. 55 samochodów osobowych i ciężarowych.

Numer referencyjny: 6060/ILG 6/12367/03448/21/P
II.1.2)Główny kod CPV
34100000 Pojazdy silnikowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34100000 Pojazdy silnikowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

Przedmiotem Umowy jest dostawa:

• w zakresie Zadania nr 2 - 24 szt. fabrycznie nowych (rok produkcji 2021 lub 2022) samochodów ciężarowych o nadwoziu z podwójną kabiną 7 (lub 6) osobową z zabudową typu wywrotka i plandeką o DMC do 3,5 t.

• w zakresie Zadania nr 3 - 21 szt. fabrycznie nowych (rok produkcji 2021 lub 2022) samochodów ciężarowych o nadwoziu furgon, min. 7 osobowe o DMC do 3.5 t. z zabudową przestrzeni ładunkowej (ściany przestrzeni ładunkowej pokryte sklejką, podłoga przestrzeni ładunkowej zabezpieczona)

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 5
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 228-601560

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 60/011/0050/21/Z/I
Nazwa:

Dostawa 45 samochodów

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
10/11/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: FIX FORUM LIDER SP. Z O.O.
Adres pocztowy: KONOPNICA 164E
Miejscowość: MOTYCZ
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 21-030
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 5 786 100.00 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/01/2023

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
34100000 Pojazdy silnikowe
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
VII.1.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem Umowy jest dostawa:

- w zakresie Zadania nr 2 - 24 szt. fabrycznie nowych (rok produkcji 2021 lub 2022) samochodów ciężarowych o nadwoziu z podwójną kabiną 7 (lub 6) osobową z zabudową typu wywrotka i plandeką o DMC do 3,5 t.

- w zakresie Zadania nr 3 - 21 szt. fabrycznie nowych (rok produkcji 2021 lub 2022) samochodów ciężarowych o nadwoziu furgon, min. 7 osobowe o DMC do 3.5 t. z zabudową przestrzeni ładunkowej (ściany przestrzeni ładunkowej pokryte sklejką, podłoga przestrzeni ładunkowej zabezpieczona)

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Początek: 10/11/2021
Koniec: 30/03/2023
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 5 786 100.00 PLN
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: FIX FORUM LIDER SP. Z O.O.
Adres pocztowy: KONOPNICA 164E
Miejscowość: MOTYCZ
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 21-030
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

Zmiana terminu dostawy 27 samochodów z 45 przewidzianych umową

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

Z uwagi na globalny kryzys produkcyjny, a w szczególności uwzględniając światowy kryzys w zakresie półprzewodników oraz z uwagi na trwające zakłócenia w łańcuchu dostaw zainicjowane pandemią COVID-19 i spotęgowane przez kryzys energetyczny w Europie, które wpływają bezpośrednio na możliwości produkcyjne większości producentów pojazdów na rynku których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 5 786 100.00 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 5 786 100.00 PLN