Leveringen - 488383-2020

16/10/2020    S202

België-Couillet: Vervoersmaterieel en bijbehorende producten

2020/S 202-488383

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Tibi Entreprise publique de gestion des déchets société coopérative intercommunale
Nationaal identificatienummer: 0201.543.234_17353
Postadres: Rue du Déversoir 1
Plaats: Couillet
NUTS-code: BE322 Arr. Charleroi
Postcode: 6010
Land: België
Contactpersoon: laurence.dewez@tibi.be; sonia.coorens@tibi.be
E-mail: marie.maerevoet@tibi.be
Telefoon: +32 71609127
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.tibi.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=389450
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Gestion intégrée des déchets

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2020-012 — marché public de fournitures ayant pour objet la livraison de plusieurs camionnettes pour divers services de Tibi — trois lots

Referentienummer: Tibi-CSC 2020-012-F03_2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34000000 Vervoersmaterieel en bijbehorende producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

2020-012 — marché public de fournitures ayant pour objet la livraison de plusieurs camionnettes pour divers services de Tibi — trois lots.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 47 212.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1: livraison de plus ou moins une fourgonnette pour le service entretien

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34000000 Vervoersmaterieel en bijbehorende producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE322 Arr. Charleroi
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voir documents du marché.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Montant total estimé HTVA du poste 1 sur la durée du marché / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Service après-vente / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Garantie supplémenatire / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Délai de livraison / Weging: 10
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2: livraison de plus ou moins une camionnette fourgon double cabine pour le service entretien

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34000000 Vervoersmaterieel en bijbehorende producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE322 Arr. Charleroi
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voir documents du marché.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Montant total estimé du poste 1 sur la durée du marché / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Service après-vente / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Garantie supplémentaire / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Délai de livraison / Weging: 10
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 3: livraison de plus ou moins une camionnette simple cabine équipée d’un plateau et d’un élévateur pour le service collecte

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34000000 Vervoersmaterieel en bijbehorende producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE322 Arr. Charleroi
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voir documents du marché.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Montant total estimé HTVA du poste 1 sur la durée du marché / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Service après-vente / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Garantie supplémentaire / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Délai de livraison / Weging: 10
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 039-091820
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020-012
Perceel nr.: 1
Benaming:

Livraison de plus ou moins une fourgonnette pour le service entretien.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/07/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lot 1 — Non attribué
Plaats: Charleroi
NUTS-code: BE322 Arr. Charleroi
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020-012
Perceel nr.: 2
Benaming:

Livraison de plus ou moins une camionnette fourgon double cabine pour le service entretien

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/07/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lot — Non attribué
Plaats: Charleroi
NUTS-code: BE322 Arr. Charleroi
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020-012
Perceel nr.: 3
Benaming:

Livraison de plus ou moins une camionnette simple cabine équipée d’un plateau et d’un élévateur pour le service collecte.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/07/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Renault V.I Belgique SA
Plaats: Bruxelles
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 47 212.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Conseil d'État
Postadres: Rue de la Science 33
Plaats: Bruxelles
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be/?page=index&lang=fr
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Commission fédérale de médiation
Postadres: Boulevard Simon-Bolivar 30 (WTC III)
Plaats: Bruxelles
Postcode: 1000
Land: België
Telefoon: +32 25522400
Internetadres: https://www.cfm-fbc.be/fr
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Service public fédéral justice
Postadres: Boulevard de Waterloo 115
Plaats: Bruxelles
Postcode: 1000
Land: België
Telefoon: +32 25426511
Internetadres: https://justice.belgium.be/fr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020