Leveringen - 488404-2020

16/10/2020    S202

België-Luik: Schakelborden

2020/S 202-488404

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville de Liège (Zone de police)
Postadres: Rue Natalis 60-64
Plaats: Liège
NUTS-code: BE332 Arr. Liège
Postcode: 4020
Land: België
E-mail: marches.publics@policeliege.be
Telefoon: +32 43408121
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.policeliege.be/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Remplacement du central de téléphonie IP de la Zone de police de Liège en ce compris la conclusion d’un contrat de maintenance pour dix ans

Referentienummer: 20/06
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32540000 Schakelborden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Marché passé par procédure ouverte avec publicité européenne relatif au remplacement du central de téléphonie IP de la Zone de police en ce compris la conclusion d’un contrat de maintenance d’une durée de dix ans.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 319 079.03 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE332 Arr. Liège
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Marché passé par procédure ouverte avec publicité européenne relatif au remplacement du central de téléphonie IP de la Zone de police en ce compris la conclusion d’un contrat de maintenance d’une durée de dix ans.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité de la solution technique / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Contrat de service, délai d'intervention / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Reprise du matériel existant / Weging: 5
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 055-130128
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20/06
Benaming:

Remplacement du central de téléphonie IP de la Zone de police de Liège (+ maintenance dix ans)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SA «BE IP»
Nationaal identificatienummer: 0806661007
Plaats: Ottignies-Louvain-la-Neuve
NUTS-code: BE310 Arr. Nivelles
Postcode: 1348
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 313 600.52 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 319 079.03 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Conseil d'État, section contentieux administratif
Postadres: Rue de la Science 33
Plaats: Bruxelles
Postcode: 1040
Land: België
Internetadres: https://eproadmin.raadvst-consetat.be
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Conseil d'État, section contentieux administratif
Postadres: Rue de la Science 33
Plaats: Bruxelles
Postcode: 1040
Land: België
Internetadres: https://eproadmin.raadvst-consetat.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020