Leveringen - 488404-2020

16/10/2020    S202

België-Luik: Schakelborden

2020/S 202-488404

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville de Liège (Zone de police)
Postadres: Rue Natalis 60-64
Plaats: Liège
NUTS-code: BE332 Arr. Liège
Postcode: 4020
Land: België
E-mail: marches.publics@policeliege.be
Telefoon: +32 43408121
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.policeliege.be/
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Remplacement du central de téléphonie IP de la Zone de police de Liège en ce compris la conclusion d’un contrat de maintenance pour dix ans

Referentienummer: 20/06
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32540000 Schakelborden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 319 079.03 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE332 Arr. Liège

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 055-130128

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20/06
Benaming:

Remplacement du central de téléphonie IP de la Zone de police de Liège (+ maintenance dix ans)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SA «BE IP»
Nationaal identificatienummer: 0806661007
Plaats: Ottignies-Louvain-la-Neuve
NUTS-code: BE310 Arr. Nivelles
Postcode: 1348
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 313 600.52 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 319 079.03 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020